Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 10. srpnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 33/03 i 13/06), članak 3. mijenja se i glasi:

»Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

-stambenog prostora,

-poslovnog prostora,

-garažnog prostora,

-građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i

-neizgrađenog građevnog zemljišta.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/5

Ur. broj: 2142-06-12-01-3

Omišalj, 10. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije