Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 19. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih
površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine
Omišalj za postavljanje privremenih objekata,
reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/10 i 19/10 -ispr. i 11/11), u članku 21., u dijelu tablice »VRSTA OBJEKTA-KIOSK do 12 m2, VISINA ZAKUPNINE PO ZONAMA, brojka »90.000,00« zamjenjuje se brojkom »60.000,00«, a brojka »60.000,00« zamjenjuje se brojkom »50.000,00«.

Članak 2.

U članku 21., u dijelu tablice: »VRSTA OBJEKTA- KIOSK do 12 m2, NAMJENA, u drugoj alineji iza riječi »ugostiteljstvo« dodaju se riječi »pekarski proizvodi«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur. broj: 2142-06-12-01-3

Omišalj, 19. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.


Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije