Odluka o općinskim porezima

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,127/00 i 59/01) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93,15/95, 4/96, 26/97,5/98 i 9/01), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 27. rujna 2001. godine, donijelo je

ODLUKU
o općinskim porezima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovom se Odlukom utvrđuju porezi temeljem kojih se ostvaruju prihodi koji pripadaju Općini Omišalj, te propisuju stope i visina poreza, kao i način obračuna i plaćanja poreza.

Članak 2.

Porezi Općine Omišalj su:
a) porez na potrošnju,
b) porez na kuće za odmor,
c) porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,
d) porez na tvrtku ili naziv,
e) porez na korištenje javnih površina.

II. OSNOVICE, STOPE I DRUGI ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

a) Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakija, žestoka pića) piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima, plaćaju pravne i fizičke osobe koje na području općine Omišalj pružaju ugostiteljske usluge, i to po stopi od 2%.

Članak 4.

Osnovica poreza na potrošnju iz Članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića po kojoj se piće proda u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik poreza obračunava i plaća u roku od pet dana po isteku tjedna, na način propisan Zakonom 6 porezu na dodanu vrijednost.

Obračunati porez iskazuje se u evidencijama za obračun na promet proizvoda i usluga.

b) Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, godišnje po jednom metru četvornom korisne površine kuće, i to:

1) za područje naselja Omišalj 12,00 kuna,
2) za područje naselja Njivice 14,00 kuna.

Iznimno od odredbe iz stavka 1; ovog članka vlasnici kuća za odmor koji su nasljedstvom i darovanjem stekli vlasništvo nad kućom starijom od 50 godina, plaćaju godišnji porez po četvornom metru korisne površine u iznosu od 6,00 kuna za naselje Omišalj i 7,00 kuna za naselje Njivice.

Članak 7.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Ispostavi Područnog ureda Porezne uprave u Krku dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu pćvršinu do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez.

c) Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine

Članak 8.

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća pravna ili fizička osoba, vlasnik nekretnine u kojoj se ne obavlja djelatnost godinu dana, 10,00 kuna godišnje po metru četvornom korisne površine poduzetničke nekretnine.

Članak 9.

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine, pored slučajeva oslobođenja propisanih Zakonom, ne plača se kada vlasnik u slučaju više sile ili prirodnih nepogoda nije u mogućnosti koristiti nekretnine.

Članak 10.

Obveznici poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine dužni su Ispostavi Područnog ureda* Porezne uprave u Krku dostaviti podatke o nekorištenim poduzetničkim nekretninama do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez.

d) Porez na tvrtku ili naziv

Članak 11.

Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, plaćaju porez na tvrtku ili naziv godišnje za svaku poslovnu jedinicu (prodavaonicu, pogon, radionicu, prodajno mjesto), i to:

1. Pravne osobe, prema klasifikaciji iz Zakona o računovodstvu:
- velike 2.000,00 kuna,
- srednje 1.500,00 kuna,
- male 1.000,00 kuna.

2. Fizičke osobe, prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:
- poljoprivreda, lov i šumarstvo 200,00 kuna,
- ribarstvo 200,00 kuna,
- prerađivačka industrija 400,00 kuna,
- građevinarstvo 800,00 kuna,
- trgovina 600,00 kuna,
- popravak predmeta za kućanstvo 400,00 kuna,
- popravak motornih vozila 600,00 kuna,
- ugostiteljstvo 800,00 kuna,
- promet, skladištenje i veze 600,00 kuna,
- financijsko posredovanje 800,00 kuna,
- poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge 800,00 kuna,
- obrazovanje 200,00 kuna,
- zdravstvena zaštita i socijalna skrb 200,00 kuna,
- ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti 200,00 kuna.

e) Porez na korištenje javnih površina

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina plaća se dnevno po četvornom metru korištene javne površine, i to u iznosu od 4,00 kune, jedinstveno na cijelom području općine Omišalj.

Javnim površinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se ulice, trgovi, parkovi i si. površine

.

Članak 13.

Porez iz članka 12. ove Odluke ne plaća se na javne površine za koje je sklopljen ugovor o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih naprava.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za predizborne, humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-edukativne i zdravstvene svrhe.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 14.

Poslove u vezi utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke obavljat će Ispostava Područnog ureda Porezne uprave u Krku, na temelju prethodne suglasnosti ministra financija.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 15.

S danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o općinskim, porezima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/95).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2002. godine.

Klasa: 011-01/01-01/2
Ur. broj: 2142-06-01-01-1
Omišalj, 27. rujna 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije