Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Omišalj

Na temelju članka 5. stavka 7.i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07 i 124/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine ...

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Omišalj

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 46. Statuta (»Službene novine ...

Odluka o dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Na temelju čl. 209. st. 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj ...

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2012. - 2014. god.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) ...

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2012. godinu i projekcije

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) ...

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2014.g.

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske ...

Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2011. godinu

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, ...

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije