Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Plan nabave Općine Omišalj za 2012. godinu

1052 /> REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ NAČELNIK KLASA:023-01/12-01/3 URBROJ:2142-06-12-01-1 Omišalj, 19. prosinca 2011. godine Na temelju članka ...

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Preuzimanje dokumenta:

Plan nabave Općine Omišalj za 2012. godinu

1049 /> REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ NAČELNIK KLASA:023-01/12-01/3 URBROJ:2142-06-12-01-1 Omišalj, 19. prosinca 2011. godine Na temelju ...

Poništenje natječaja za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup zemljišta za zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih ...

Odluka o komunalnoj naknadi s izmjenama i dopunama Odluke

Na osnovi članka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o visini spomeničke rente

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03 i 157/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene ...

Proračun Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije