Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Proračun Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odluka o groblju

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93,15/ 95, ...

Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, ...

Odluka o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela

Na temelju članka 35. i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području općine Omišalj

Na temelju članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« ...

Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Omišalj i Devinske Nove Vesi u Republici Slovačkoj

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 17. Statuta Općine ...

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Omišalj

Na temelju članka 12. i 26. stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj ...

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije