Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske ...

Odluka o rasporedu radnog vremena Upravnog odjela Općine Omišalj

Na temelju članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02) i članka 6. Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj ...

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Omišalj

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske ...

Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 17. točka 5. i članka 45. stavka 2. Statuta Općine ...

Odluka o javnim priznanjima Općine Omišalj

Na temelju članka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. ...

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene ...

Sporazum o suradnji

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 2. Odluke o ...

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije