Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč.tekst, 82/04, 178/04, 110/ 04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 34. Statuta ...

Odluka o ustupanju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 20. prosinca 2012.godine ...

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine ...

Odluka o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09,150/11 i ...

Odluka o subvenciji cijene za odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2013. godine, ...

Pravilnik o ocjenjivanju službenika Upravnog odjela Općine Omišalj

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 34. ...

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11) i članka ...

< 1 ... 5 6 7 ... 53 >
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije