Dokumenti načelnice

Pronađi
Datum od do
 

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

- Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/15)   - I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. ...

Odluka o vrijednosti parametra A za utvrđivanje visine početne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora

Na temelju članka 17. stavka 2. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/14) i članka 49. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o imenovanju direktora Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju Društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske ...

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 24a. Izjave o osnivanju društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1, Skupština društva koja se sastoji od predstavnika osnivača i jedinog ...

Odluka o imenovanju člana Skupštine Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13) i članka 13. Izjave o osnivanju društva PESJA – NAUTIKA ...

Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Omišalj s izmjenama i dopunama

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije