Dokumenti načelnice

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 24a. Izjave o osnivanju društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1, Skupština društva koja se sastoji od predstavnika osnivača i jedinog ...

Odluka o imenovanju člana Skupštine Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13) i članka 13. Izjave o osnivanju društva PESJA – NAUTIKA ...

Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Omišalj s izmjenama i dopunama

Odluka o postavljanju prinudnog upravitelja

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ OPĆINSKA NAČELNICA ...

Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine

Odluka o imenovanju članova Savjeta načelnice Općine Omišal

Odluka o imenovanju članova Savjeta načelnice Općine Omišal Materijal za preuzimanje

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije