Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine


Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 

 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije