Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2017. godinu

Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/15) i Odluke Općinske načelnice Općine Omišalj od 15. prosinca 2016. godine Općina Omišalj objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2017. godinu
 
 
I.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata u području: odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva i razvoja mjesne samouprave koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Omišalj u 2017. godini.
 
II.
Sufinancirat će se:
 • redovita djelatnost amaterskih klubova u sportu,
 • redovita djelatnost udruga u kulturi,
 • programi/projekti poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • programi/projekti jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi,
 • redovita djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite,
 • redovita djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi/projekti mladih te osoba treće životne dobi,
 • programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama,
 • vannastavni programi/projekti u školstvu,
 • programi/projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Omišalj.
III.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od djelatnosti iz točke II. ovog Javnog poziva, te ostale ustanove, udruge i organizacije.

IV.
       Sve prispjele programe/projekte obradit će i ocijeniti nadležna povjerenstva.
Prihvaćeni programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Općine Omišalj i bit će uvršteni u odgovarajući program javnih potreba Općine Omišalj za 2017. godinu, koji na prijedlog Općinske načelnice donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj.
 
V.
Kriteriji za financiranje programa/projekata su:
 • usmjerenost programa/projekata na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi,
 • jasno definiran i stvarno dostižan cilj programa/projekta,
 • jasno definirani korisnici programa/projekta,
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,
 • stvaran odnos troškova  i planiranih aktivnosti projekta/programa,
 • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta,
 • osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora,
 • izvornost/inovativnost programa/projekta,
 • sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta,
 • osigurano sufinanciranje programa/projekta iz sredstava EU,
 • suradnja i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta,
 • kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/projekta s Općinom Omišalj.
VI.
Općina Omišalj će dodjeljivati sredstva za financiranje programa/projekata udrugama i neprofitnim organizacijama uz uvjet da:
 • su upisani u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredjelili su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Omišalj i drugih javnih izvora,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Omišalj,
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15).
VII.
Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Omišalj.
Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom original Zahtjev te priložiti preslike računa, predračuna, ponude, ugovora i uplatnice iz kojih je razvidna namjena trošenja. 
 
VIII.
Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obavezno sadržavati:
 • obrazac opisa programa ili projekta,
 • obrazac proračuna programa ili projekta,
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
Navedeni obrasci mogu se preuzeti na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr.
Svaki prijavljeni  program/projekt treba imati zasebno ispunjene obrasce.
Udruge građana dužne su priložiti :
 • presliku važećeg rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija,
 • potvrdu FINE o preuzetom financijskom izvještaju za 2015. godinu,
 • dokaz o nepostojanju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Omišalj (Porezna uprava)
 • presliku zapisnika posljednje Skupštine,
 • presliku ovjerenog statuta udruge. 
Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje i potvrdu Fine o preuzetom financijskom izvještaju za 2016. godinu, udruge će dostaviti prilikom potpisivanja ugovora i/ili prilikom podnošenja prvog Zahtjeva za isplatu sredstava iz proračuna.
 
IX.
Javni poziv otvoren je do 16. siječnja 2017. godine.
 
X.
Prijedlozi programa mogu se predati u Općinu Omišalj osobno ili poslati poštom na adresu: Općina Omišalj, Upravni odjel, Prikešte 13, 51513 Omišalj s napomenom 'Javni poziv'.
Prijedlozi koji se ne dostave u natječajnom roku te uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, odnosno koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima neće se razmatrati.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na web stranicama Općine Omišalj.
Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom, broj 661-983.
 
 
OPĆINA OMIŠALJ
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije