Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 42/12 i 29/14) i Odluke Općinske načelnice od 23. siječnja 2017. godine, Općina Omišalj raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

 
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup zemljišta u vlasništvu općine Omišalj, i to: 
 
1.1. Zemljište na k.č. 4223 k.o. Omišalj - Njivice, površine 1241 m²
- namjena: obavljanje poljoprivredne djelatnosti
- razdoblje  na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora
- početna cijena zakupa: 1,30 kn/m² godišnje
 
1.2. Zemljište na k.č. 4498 k.o. Omišalj - Njivice, površine 194 m²
      - namjena: pružanje obrtničkih usluga, otvoreni skladišni prostor i slične namjene
- razdoblje  na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora
- početna cijena zakupa: 5,00 kn/m² mjesečno
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
-ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,
-je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za zemljište  koje je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
-koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i državljani članica EU i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama EU, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao predmet zakupa i koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova.
Cijena zakupa plaćat će se mjesečno temeljem ispostavljenog računa, do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.
 
Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela.
Na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja,voda i odvodnja) troškove opremanja lokacije snosi zakupnik.
Troškove potrošnje električne energije i vode snosi zakupnik. Također nije uračunato uređenje zemljišta. 
 
- Općina može otkazati  ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu, odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja. Zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja zemljišta za koji se ponuda podnosi, djelatnost koja će se obavljati na zakupljenom zemljištu s ponuđenom cijenom po kvadratnom metru te ukupnom mjesečnom (točka 1.2.), odnosno godišnjom (točka 1.1.) cijenom izraženom slovima i brojkama. 
2. Presliku osobne iskaznice ili  rješenja o upisu u obrtni registar za fizičke osobe, odnosno rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu. 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog godišnjeg iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup zemljišta.
5. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.
 
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu zemljišta u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 
Troškove objave natječaja dužan je snositi odabrani ponuditelj. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine. 
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup zemljišta – ne otvarati”, najkasnije do 3. veljače 2017. godine do 10,00  sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Otvaranje ponuda održat će se 3. veljače 2017.g. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-977.                               
 
                                                                                                                               OPĆINA OMIŠALJ                                                                                                              
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije