Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2142-06-17-01-1
Omišalj, 27. siječnja 2017. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
2. veljače 2017. godine (četvrtak) u 18.00 sati u DC Kijac u Njivicama
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2017. godini
2.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
3. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
b) Prijedlog zaključka o povjeravanju dijela komunalnih poslova Društvu Pesja Nautika d.o.o.
4. Utvrđivanje popisa ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti:
a)  održavanja čistoće
b)  održavanja javnih površina
c)   održavanja nerazvrstanih cesta
5. Prijedlog odluke o izdavanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
6. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda u svrhu izgradnje mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka
7. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
 
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                        Krešimir Kraljić, v.r.
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije