Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 8. prosinca 2016. godine u Društvenom centru „Kijac“ u Njivicama, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Željko Feretić, direktor Pesja Nautika d.o.o.,
- Anto Trogrlić, Dina Blažević, Marijana Šunić, Damir Musić, Anja Šunić, Nikica Čančarević, Davor Albaneze i Tihomir Dragičević, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković i Ema Čišić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća od 27. listopada 2016. godine.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „S obzirom da je završio natječaj za direktoricu/direktora Turističke zajednice, interesira me koliko je došlo prijava, da li je netko izabran, odnosno u kojem stadiju je izbor direktora?“
Općinska načelnica odgovorila je da je natječaj završen, da su pristigle dvije prijave i da se očekuje sjednica Vijeća Turističke zajednice na kojoj će se razmatrati prijave i da je to sve što ona može danas reći.
2. „Ne znam da li su Općini došle pritužbe u vezi javne rasvjete u dijelu ulice kralja Tomislava, jer je taj dio ulice već jako dugo neosvijetljen, više od 2,3 tjedna. Žalosno je da Ponikve kao velika firma kojoj smo povjerili posao javne rasvjete to tako aljkavo rade, to predugo traje. Da li Načelnica ima kakvih saznanja kada bi se to moglo riješiti, odnosno koji je razlog da to toliko traje?“
Općinska načelnica odgovorila je da nisu Ponikve te koje su odgovorne za nedostatak javne rasvjete, već da je došlo do pogreške prilikom izvođenja radova u toj ulici od strane izvođača GP Krk, koji je pogrešno prespojio dio javne rasvjete. Kvar je djelomično otklonjen, ali se očekuje od izvođača radova da ga u potpunosti ukloni.
 
 Josip Đurđević  postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Na koji način se dobivaju poslovi putem natječaja i putem ponuda. Da li se to objavljuje putem interneta ili medija, ili se određenim ljudima šalje ponuda?“
Općinska načelnica odgovorila je da se postupak provodi sukladno Odluci o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, a koja je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Za poslove čija je vrijednost manja od određenog iznosa prikupljaju se ponude, a za poslove čija vrijednost prelazi određeni iznos provodi se postupak javne nabave, putem javnog nadmetanja. U slučaju ponuda, ponude se u pravilu šalju na 3 adrese, ali i na više adresa, po potrebi. Ukoliko se radi o radovima manje vrijednosti, a koje je recimo potrebno hitno izvršiti, ili kada je riječ o radovima koje zbog određenih karakteristika može izvesti samo jedan izvođač, kao što je aluminijska bravarija koju može izvesti samo Bravarija i limarija Delić, ugovaranje je direktno. U slučaju ostalih natječaja, natječaj se objavljuje na web stranici i oglasnim pločama., a obavijest o istom objavljuje se u Novom listu.
2. „Kakav je režim čišćenja u ulici Zagradi?“
Općinska načelnica je odgovorila da se Program čišćenja nije mijenjao sve do ove godine. Ta ulica se prema Programu čišćenja čisti jednom mjesečno, a po nalogu komunalnog redara je nedavno i pokošeno i počišćeno. Pored tog čišćenja jednom mjesečno, moguće je i dodatno čišćenje po prijavi stanovnika ili po nalogu komunalnog redara.
 
Zdravko Radović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Zanima me da li je za Općinu završena sanacija ceste prema Janafu?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je sanacija ceste završena, na što je vijećnik nadodao da to znači da mi prihvaćamo udubine od 20-30 cm. Snježana Baždarić je napomenula da su sve udubine sanirane, a da ako su prisutne još neke udubine onda su to novonastale udubine. Općinska načelnica je odgovorila da je dovoljno pažnje posvećeno toj cesti te da je Općina dovoljno puta izlazila na teren. Naravno, ponovno je spremna izaći i provjeriti o čemu se radi, ali da je uvjerena da je to neko novo oštećenje koje nije bilo obuhvaćeno dosadašnjom sanacijom.
2. „Da li znamo koliko je priključaka vode prikopčano u Omišlju u zadnjih godinu dana i što Općina poduzima po pitanju rješavanja cesti koje su prokopane u tu svrhu, tj. zašto se ne rješavaju udarne rupe na cesti?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se odgovor dostaviti u pisanom obliku.
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U kojoj su fazi radovi sanacije vodovodne i kanalizacijske mreže u ulici Bjanižov?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je planirano da sanacija bude gotova do kraja godine, a za točan termin ćemo pitati Ponikve.
2. „Što nas još očekuje od Ponikve u vezi sa radovima u prvom kvartalu 2017.?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je u tijeku postupak javne nabave koji provodi Ponikve, za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije za područje općine Omišalj, a ovisno o ishodu postupka započet će i radovi tijekom 2017. godine.
           
Razim Muratović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li Načelnica ima neka nova saznanja u vezi DINA Petrokemije?“
Općinska načelnica odgovorila je da nema novih saznanja te da je i danas, kao i svaki dan, kontaktirala stečajnu upraviteljicu stečajne imovine, a koja je u kontaktu sa Ministarstvom zaštite okoliša. Međutim Ministarstvo se u potpunosti oglušilo na sve naše upite, kao i na upite stečajne upraviteljice i sutkinje. Na području DINA Petrokemije je i dalje nepromijenjena količina opasnih tvari, između ostalog i stotinjak tona VCM-a.
2. „Kolika je mogućnost utjecaja Općine da se vrati dežurstvo vatrogasaca u DINI?“
Općinska načelnica odgovorila je da što se tiče utjecaja Općine, o tome se već pričalo na nekoliko sjednica Vijeća, i službeno i neslužbeno koristili smo i medije i apsolutno sve instrumente koje smo mogli iskoristiti kao Općina, međutim ponestalo nam je instrumenata i jedino što je preostalo je organizirati autobuse i prosvjedovati u Zagrebu ispred Vlade Republike Hrvatske. Općina je spremna snositi troškove bilo kojeg postupka koji bi donio pomak u navedenoj situaciji.
 
Nikola Dapčić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li je moguće da se nakon završenih radova u ulici Draga postave 2 ležeća policajca, da se barem malo ublaže brzine?“
Općinska načelnica odgovorila je da se Općini Omišalj po tom pitanju obratio i Mjesni odbor Njivice i da Općina ima namjeru postaviti 2 ležeća policajca.
2. „Da li ste upoznati sa činjenicom da je natječaj za Kamp Pušća bio na 300 smještajnih jedinica, a da se sada projekt radi na 405 jedinica? Molim pisani odgovor.“
Općinska načelnica odgovorila je da je upoznata sa tim pitanjem, jer je to bilo i pitanje gospodina Zvonimira Tudorovića, direktora Hotela Njivice, inače drugog po redoslijedu najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za Kamp Pušća. On joj je to usmeno rekao, međutim ona nije upoznata s time zbog toga što Općina još nije ni proceduralno došla do posjeda projekta koji se prijavljuje za građevinsku dozvolu. Ne strahuje od toga, jer se građevinska dozvola mora izdati u skladu sa Urbanističkim planom uređenja 5 – kamp Pušća i ne može vjerovati da bi institucija koja izdaje građevinsku dozvolu prekršila bilo kakav zakon. Naravno, u onom dijelu u kojem Općina Omišalj ima utjecaj Načelnica neće dozvoliti nikome, kao što nije ni prethodnom zakupcu, da krši bilo kakav propis koji se tiče Općine Omišalj.
Krešimir Kraljić je napomenuo da bi samo upozorio na jednu stvar, a to je da je na ulazu u kamp postavljena tabla koja nije u skladu sa Zakonom o gradnji, a tamo gdje treba stajati građevinska dozvola stoji samo klasa odluke koju je donijelo Općinsko vijeće o odabiru investitora. U svakom slučaju Općina bi stalno trebala biti u toku s tim projektom, jer ako se bude gradilo više od onoga što je predviđeno može i Općina biti u opasnosti i riskirati neke tužbe. Općinska načelnica je odgovorila da je Općina Omišalj apsolutno upoznata sa svakim korakom koji se odvija na području Kampa Pušća u onom dijelu u kojem je odgovorna i u kojem treba odgovarati. Što se tiče oznake na tabeli, pretpostavlja da je to iz razloga što građevinska dozvola još nije dobivena. Na čestici koja je dana u zakup od Općine Omišalj ne vrše se građevinski radovi za koje je potrebna građevinska dozvola. Što se tiče riskiranja tužbi, Općina Omišalj nema apsolutno ništa sa kršenjem propisa Zakona o gradnji, odnosno sa gradnjom koja nije u skladu sa Urbanističkim planom, za što je nadležna građevinska inspekcija.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
b) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
2. Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2016. godinu
3. Prijedlog prvih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
4. a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
5. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
6. Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu
7.  Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
8. Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
9. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2017. godinu
10. Prijedlog odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju tri kapitalna projekta:
a)  Gradnja groblja -proširenje
b)  Rekonstrukcija društvenog centra u Omišlju i
c)  Rekonstukcija, sanacija i uređenje kuće „Landauf“
11. a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2017. godinu
 
- . -
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
Točka 1.
a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
b) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
        
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
Dunja Mihelec izjavila je u ime Odbora za proračun i financije da je Odbor proučio dokumente u cijelosti i dao suglasnost na predložene izmjene i dopune.
 
Vijeće je, bez rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
 
a) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
b) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za     2016. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
c) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture za 2016. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
d) Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
 
a) Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
Treće izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
b) Treće izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d)  Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
 
Točka 2.
Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog drugih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Druge izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2016. godinu.
 
Točka 3.
Prijedlog prvih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Prve izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu.
 
Točka 4.
a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i Prijedlog plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine, a koje je utvrdila Općinska načelnica, dostavljen je 15.11.2016. godine, a preostali materijal dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Na sjednici vijeća vijećnici Krešimir Kraljić, Miljenka Justić i Darko Žuvić podnijeli su pisane amandmane na Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.
Općinska načelnica kao predlagatelj akta prihvatila je navedene amandmane, te su oni postali sastavni dio Prijedloga proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.g, i to:
 
1. POVEĆANJE RASHODA:
Program: 1430 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Projekt parkinga Podorišina
Predloženi iznos za povećanje: 250.000,00 kn
SMANJENJE RASHODA
 Program: 1429 – Održavanje komunalne infrastrukture
 Aktivnost: A160510 Čišćenje javnih površina
 Pozicija: 323 – Rashodi za usluge
 Predloženi iznos za smanjenje: 150.000,00 kn
 Novi iznos rashoda: 1.100.000 kn
 Program: 1429 – Održavanje komunalne infrastrukture
 Aktivnost: A160580 Održavanje zelenih površina
 Pozicija: 323 – Rashodi za usluge
 Predloženi iznos za smanjenje: 100.000,00 kn
 Novi iznos rashoda: 1.054.000,00 kn
 
2. POVEĆANJE RASHODA:
Program: 1430 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Projekt parkinga Podorišina
Predloženi iznos za povećanje: 200.000,00 kn
SMANJENJE RASHODA
 Program:1434 – Upravljanje imovinom
 Aktivnost: K160985 – Kuća „Landauf“
 Pozicija: 323, 421 – Rashodi za usluge, Građevinski objekti
 Predloženi iznos za smanjenje: 200.000,00 kn,
 Novi iznos rashoda: 150.000,00 kn
 
3. POVEĆANJE RASHODA:
Program: 1422 – Razvoj civilnog društva
Aktivnost: A160005 – Braniteljske udruge
Pozicija: 381 – Tekuće donacije
Predloženi iznos za povećanje: 18.000 kn
SMANJENJE RASHODA
 Program: 1421 – Promicanje kulture
 Aktivnost: T160247 – Beer fest
 Pozicija: 323 – Rashodi za usluge
 Predloženi iznos za smanjenje: 18.000,00 kn,
 Novi iznos rashoda: 25.000,00 kn
 
Općinska načelnica obrazložila je Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2017. g, kao i prijedloge programa.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dunja Mihelec, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović, Jelena Bigović, Miljenka Justić, Maja Mahulja, Josip Đurđević, Nikola Dujmović i Zdravko Radović.
Dunja Mihelec izjavila je u ime Odbora za proračun i financije da je Odbor u skladu sa svojim ovlastima detaljno razmotrio navedeni Prijedlog proračuna i programa i utvrdio da je u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, uputama, preporukama i naputcima Ministarstva te da je to realan, utemeljen i uravnotežen prijedlog.
 
Vijeće je zatim pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.           godinu usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
Prijedlog plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine usvojen je sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu usvojen je     sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.           godinu usvojen je jednoglasno.
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu usvojen je jednoglasno.
e) Prijedlog programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017.          godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća, Krešimir Kraljić, potom je utvrdio da je Vijećedonijelo:
 
a) Proračun Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu i
Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
e) Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa, donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu.
 
Točka 6.
Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijeloProgram utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu.
 
Točka 7.
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,jednoglasno donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu.
 
Točka 8.
Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijeloProgram utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu.
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2017. godinu.
 
Točka 10.
Prijedlog odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju tri kapitalna projekta:
            a)  Gradnja groblja -proširenje
            b)  Rekonstrukcija društvenog centra u Omišlju i
            c)  Rekonstrukcija, sanacija i uređenje kuće „Landauf“
 
Članovima Vijeća prijedlozi odluka s obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović te napomenula da se sukladno usvojenim amandmanima na Proračun Općine Omišalj za 2017. godinu, mijenja i Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta Rekonstrukcije, sanacije i uređenje kuće „Landauf“ na način da u članku 2. stavku 1. umjesto iznosa: „1.400.000 kn“ treba stajati iznos „1.200.000 kn“.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Odluku o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta gradnje groblja – proširenje.
b) Odluku o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije društvenog centra u Omišlju i
c) Odluku o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije, sanacije i uređenja kuće „Landauf“.
 
 
Točka 11.
a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća prijedlozi planova s obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec i Valentina Marohnić.
         
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine i
b) Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2017. godinu.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 20:27 sati.
 
 
KLASA: 021-05/16-01/7
URBROJ: 2142-06-16-01-2
 
 
            Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                         Općinskog vijeća Općine Omišalj
        Valentina Marohnić, v.r.                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije