Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

          REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA OMIŠALJ
               OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2142-06-17-01-1
Omišalj, 17. veljače 2017. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
23. veljače 2017. godine (četvrtak) u 18.00 sati u DC Kijac u Njivicama
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
2. Prijedlog odluke o porezima Općine Omišalj
3. a) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće
b) Informacija o provedenom postupku prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina i održavanja nerazvrstanih cesta i utvrđivanje popisa ponuditelja
4. Prijedlog programa mjera za nova zapošljavanja
5. Prijedlog podrške projektu u izradi „Revitalizacija jezera“
6. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2016. godinu
b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Omišalj od 1.1.2017.g. do 31.12.2020.g.
c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2017.g.
 
Napomena:
 
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                            Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.- 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije