Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 2. veljače 2017. godine u Društvenom centru „Kijac“ u Njivicama, sa početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Željko Feretić, direktor Društva Pesja Nautika d.o.o.,
- Anto Trogrlić, Marijan Cindrić, Dina Blažević, Marijana Šunić, Anja Šunić i Vesna Štropin, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ema Čišić, za Glasnik Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća od 8. prosinca 2016. godine.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U kojoj su fazi radovi u kampu Pušća i ima li kakvih novosti u vezi ishođenja dozvola?“
Općinska načelnica odgovorila je da je građevinska dozvola za radove na katastarskoj čestici u vlasništvu Općine Omišalj ishođena i da se čeka stupanje na snagu i pravomoćnost dozvole, te se očekuje da će radovi započeti ubrzo.
2. „U kojoj su fazi radovi na Ribarskoj obali?“
Općinska načelnica odgovorila je da se radovi na Ribarskoj obali odvijaju u skladu sa dinamičkim planom izvođača i da očekuje izvršenje sukladno predviđenom planu.
 
Josip Đurđević  postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „U kojoj je fazi naplata prema dužnicima Općine Omišalj po samoj ovrsi i ostalim dugovima i koliko je naplaćeno u zadnja 3 mjeseca?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Voditeljicu Odsjeka za proračun i financije, Anu Cetina, a koja je odgovorila da je sveukupno u 2016. godini po opomenama i ovrhama naplaćeno 2.717.702,00 kn. Općinska načelnica je napomenula da je, za usporedbu, u 2013. godini po opomenama i ovrhama naplaćeno 804.000 kuna, u 2014. godini 927.000 kuna, a u 2015. godini 1.120.000 kuna.  Dunja Mihelec je nadodala da je Odbor za proračun i financije također cijelo vrijeme inzistirao na naplatama po opomenama i ovrhama, ali da treba naglasiti i nemogućnost ovrhe kada dužnik nema sredstava na računu jer je sve prebacio ili na članove svoje obitelji ili na nekog drugog, pa se nema što ovršiti.
 
 Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li se otprilike zna kada će početi 3. faza radova u ulici Kralja Tomislava, sada je već 2. mjesec?“
Općinska načelnica odgovorila je da će navedeni radovi započeti kada isteknu zakonski rokovi za žalbu u postupku javne nabave koji je proveden za izvođenje radova. Napomenula je da se javno nadmetanje moglo objaviti tek nakon što su bila osigurana sredstva. Ranko Špigl nadodao je da su rokovi za završetak radova do 6. mjeseca, a ukoliko bude podnesena žalba radovi bi se prebacili za jesen i za 9. mjesec.
 
Darko Žuvić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Na koliko natječaja za financiranje projekata iz EU fondova se Općina prijavila i koliko je sredstava dobiveno? Odgovor može i u pisanom obliku.“
Općinska načelnica odgovorila je da će na pitanje odgovoriti u pisanom obliku.
2. „Cesta koja ide sa aerodroma, a koja je u našem vlasništvu (od kružnog toka do Voza) i koju pretpostavljam uređuje Pesja Nautika, je u jako lošem stanju poslije nevremena jer ima puno kamenja i odrona, pa bi trebalo reagirati. Također, na prilaznoj cesti od Večje prema Strani bilo je dosta kamenja i šljunka, ali je nešto i očišćeno. Da li to čisti Pesja Nautika?“
Općinska načelnica odgovorila je da je kružni tok u državnoj ingerenciji, a da je sama cesta naša. Što se tiče odrona, odnosno problema na samom kolniku, Općina Omišalj imala je ugovorni odnos sa tvrtkom GPP Mikić, a koji ugovor je istekao u 12. mjesecu. Izvođač kojeg Općina odabere temeljem provedenog natječaja bit će zadužen za navedenu cestu. Komunalni redar je obišao sav teren i svima koji su nadležni za pojedini dio terena izdao pisani nalog, pa tako i Pesja Nautici što se tiče njenog djelokruga rada.
           
Vjeran Piršić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče novootvorene dvosmjerne prometnice od Jezera do hotela Beli Kamik, koji su bili ukupni troškovi i koji dio je pokrila Općina Omišalj, a koji dio Hoteli Njivice? Može i odgovor u pisanom obliku. Mislim da će biti veliki problem uključit se na glavnu cestu iz pravca Jezera, već sad po zimi je gotovo nemoguće ući na glavnu prometnicu iz smjera Jezera i bojim se da će to biti novo mjesto sa prometnim nesrećama. Smatram da je razumno postaviti kružni tok tamo, čak i za ovo ljeto, jer on smiruje promet.“
Općinska načelnica odgovorila je da je za navedenu cestu utrošeno oko 700.000,00 kuna, s time da je otprilike polovicu osigurala tvrtka Hoteli Njivice d.o.o., a polovicu Općina Omišalj. Što se tiče problematike vezane za kružni tok, Hoteli Njivice i Općina Omišalj pripremaju zahtjev prema Hrvatskim cestama, za uređenje kružnog toka, a postoje razne varijante uređenja.
2. „Ovo Vijeće u ovom sazivu je napravilo za Njivice dvije fantastične stvari: spriječilo devastaciju Peharčeka i donijelo je UPU 2 - Njivice. Međutim potrebno je riješiti i budući centar Njivica. Predlažem da se raspiše kvalitetan arhitektonski natječaj koji će obuhvatiti javne sadržaje za idejno rješenje centra Njivica, da se taj prostor ne bi iskoristio u korist privatnog interesa, kao npr. apartmanizacije nauštrb javnog interesa.“
Općinska načelnica odgovorila je da se slaže sa navedenim i da UPU 2 – Njivice predviđa arhitektonski natječaj. Ono što je problem koji se prije mora razriješiti su imovinskopravni odnosi, jer je samo dio područja u vlasništvu Općine Omišalj, a dio je u privatnom vlasništvu. Bilo bi dobro najprije riješiti imovinskopravni dio, a onda raspisati arhitektonski natječaj, kako se ne bi desilo da imamo arhitektonsko rješenje, a nemamo što s njim. Vjeran Piršić je nadodao da se temeljem natječaja mogu dobiti smjernice razvoja prostora i da to ne mora biti detaljno.
 
Zdravko Radović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Iz kojeg razloga nisu gromače na cesti Jezero – Beli kamik vraćene u prvobitno stanje? Sve naše ceste na Krku imaju i sa lijeve i sa desne strane gromače.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor zamjenika Ranka Špigla, a koji je odgovorio da je projekt ceste rađen tako da kad se ide od Jezera prema Njivicama desni rub će biti vodovod i sl., te da rub nije proširivan i da je sve napravljeno u gabaritima postojeće ceste. Tamo nisu sanirane nikakve gromače jer nije bilo potrebe. Sam projekt je naručila tvrtka Hoteli Njivice.
2. „Kada ćemo sanirati priključke za vodu, tj. ceste prokopane zbog priključka na vodu?“
Općinska načelnica je pitala o kojoj cesti se radi, pa je vijećnik odgovorio da će donijeti fotografije. Nadodala je da može samo nagađati na što vijećnik misli. Postoje neki priključci koji su sanirani samo betonom jer trenutno nije vrijeme i ne može se asfaltirati, ali dok vijećnik ne postavi kratko i precizno pitanje, kao što je i propisano, ne može dati precizan odgovor.
 
Nikola Dapčić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Nekoliko stanovnika Frankopanske ulice i Rosulja obratilo mi se zbog vanjske rasvjete i neodržavanja u smislu čišćenja i obrezivanja stabala. Da li će se nešto poduzeti?“
Općinska načelnica odgovorila je da prvi put čuje tu informaciju te da će provjeriti o čemu se radi.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2017. godini
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
3. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
b) Prijedlog zaključka o povjeravanju dijela komunalnih poslova Društvu Pesja Nautika d.o.o.
4. Utvrđivanje popisa ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti:
a) održavanja čistoće
b) održavanja javnih površina
c) održavanja nerazvrstanih cesta
5. Prijedlog odluke o izdavanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
6Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda u svrhu izgradnje mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka
7. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
 
- . -
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
  
Točka 1.
Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2017. godini
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Na sjednici vijeća Josip Đurđević, kao predsjednik Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti Općinskog vijeća, podnio je u ime Odbora amandman na Prijedlog odluke, a koji glasi:
 
U tablici iz članka 3. Prijedloga odluke, u dijelu KULTURA, predlažu se sljedeće izmjene:
Podnosioc programa: Karnevalska udruga „Omišjanski babani“
Naziv programa: Karnevalska događanja i ostale manifestacije         
Predloženi iznos: 34.500,00 kuna
Novi iznos: 32.000,00.
Podnosioc programa: Karnevalska udruga „Babani“
Naziv programa: Karneval 2017. i Antički kostimi i oprema 2017.
Predloženi iznos: 34.500,00 kuna
Novi iznos: za program Karneval 2017.: 29.000,00 kuna, a za program Antički kostimi i oprema 2017.g.: 8.000,00 kuna.
 
Općinska načelnica kao predlagatelj akta prihvatila je navedeni amandman te je on postao sastavni dio Prijedloga odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2017. godini.
Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović obrazložila je Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali: Darko Žuvić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Jelena Bigović, Miljenka Justić, Mirela Ahmetović, Krešimir Kraljić, Vjeran Piršić i Dunja Mihelec.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 8 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2017. godini.
 
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Darko Žuvić, Mirela Ahmetović, Krešimir Kraljić, Miljenka Justić i Vjeran Piršić,
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj.
 
Točka 3.
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
b) Prijedlog zaključka o povjeravanju dijela komunalnih poslova Društvu Pesja Nautika d.o.o.
 
Članovima Vijeća prijedlog odluke i zaključka s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Krešimir Kraljić i Nikola Dujmović.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo:
a)Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora i
b) Zaključak o povjeravanju dijela komunalnih poslova Društvu Pesja Nautika d.o.o.
te ovlastilo Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora.
 
 
Točka 4.
Utvrđivanje popisa ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti:
a) održavanja čistoće
b) održavanja javnih površina
c) održavanja nerazvrstanih cesta
 
Članovima Vijeća Prijedlog popisa ponuditelja s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić, Krešimir Kraljić, Maja Mahulja, Josip Đurđević i Nikola Dujmović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno utvrdilo popis ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti:
- održavanja čistoće, na rok od 1 godine;
- održavanja javnih površina, na rok od 1 godine i
- održavanja nerazvrstanih cesta, na rok od 2 godine.
 
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o izdavanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno, donijelo Odluku o izdavanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
 
Točka 6.
Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda u svrhu izgradnje mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Miljenka Justić, Krešimir Kraljić, Josip Đurđević, Vjeran Piršić, Valentina Marohnić i Nikola Dujmović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijeloOdluku o osnivanju prava služnosti u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda u svrhu izgradnje mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka.
  
Točka 7.
Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave,jednoglasno donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 19:43 sati.
 
 
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2142-06-17-01-2
 
 
          Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                         Općinskog vijeća Općine Omišalj
        Valentina Marohnić, v.r.                                                     Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije