Poziv za 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

 

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA 
              OPĆINA OMIŠALJ
             OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/5
URBROJ: 2142-06-17-01-1
Omišalj,  24. ožujka 2017. godine


Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)

                                                                             S A Z I V A M

35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
30. ožujka 2017. godine (četvrtak) u 18.00 sati u DC Kijac u Njivicama

 Za sjednicu predlažem sljedeći: 

                                                                    D  N  E  V  N  I      R  E  D 

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
2.a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i provedbi plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016.-2018. godine
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
3.a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
4. Prijedlog prvih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu
5. Prijedlog dopune Statuta Općine Omišalj
6. Prijedlog dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj
7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih
djelatnosti:
a) održavanja čistoće
b) održavanja javnih površina
c) održavanja nerazvrstanih cesta
8. Prijedlog odluke o preimenovanju dijela ulice Ribarska obala u naselju Njivice
9. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2017. godini
10. Prijedlog odluke o prihvaćanju projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
 
Napomena: 
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                                                                      Predsjednik
                                                                                                                        Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 
 
 
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije