Aktiviraj

Ispravak Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, objavljenog 20. 04. 2017.

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKA NAČELNICA 
 
KLASA: 363-01/17-01/39
URBROJ: 2142-06-17-01-4
U Omišlju, 27. travnja 2017.godine
 
Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12 i 4/16), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i Zaključka Općinske načelnice od 26. travnja 2017. godine, Općina Omišalj objavljuje
 
ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, objavljenog 20.04.2017.godine
 
 
1. Ispravlja se Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, objavljen 20.04.2017.godine, u sljedećim dijelovima:
 
U točki II.10. Javnog natječaja umjesto „17,50 m²“, treba stajati „22,99 m²“ i umjesto „3.866,80“, treba stajati „5.079,87“.
U točki II.19. Javnog natječaja umjesto „71,71 m²“, treba stajati „25,00 m²“ i umjesto „15.845,04“, treba stajati „5.524,00“.
Iza točke II.19. Javnog natječaja, dodaje se točka 19.a.:
 
19.a.
Ribarska obala (ispred hotela Jadran)
      46,71
Ugostiteljska terasa
10.321,04
 
 
2. U ostalom dijelu tekst Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, objavljen 20.04.2017.godine, ostaje nepromijenjen.
 
 
OPĆINA OMIŠALJ
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije