Aktiviraj

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

           REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA OMIŠALJ
          OPĆINSKA NAČELNICA 
 
Klasa: 363-01/17-01/43
Ur.broj: 2142-06-17-01-2
U Omišlju, 2. lipnja 2017.godine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12 i 4/16), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i Zaključka Općinske načelnice od 1. lipnja 2017. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
 
      JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata
 
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
I.  Kiosci i štandovi
 
1. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom površine do 12,00 m² u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”)       
- namjena: prodaja voća i povrća
- razdoblje  na koje se daje u zakup: 12.07.2017 – 12.07.2018.
- početna cijena zakupa: 18.000,00 kn godišnje uvećano za PDV
 
2. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- betonirani put iza objekta kbr. 31), do 4,00 m² za postavu pokretne naprave  za prodaju slika
       - stalak za prodaju slika 
       - razdoblje na koje se daje  zakup: sezonski, do 1. listopada 2017.godine
       - početna cijena zakupa: 12.000,00 kn
       
3. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija – betonirani put iza objekta kbr.31), do 4,00 m² za postavu pokretne naprave za prodaju autohtonih suvenira
- štand/stolić za prodaju autohtonih suvenira
- razdoblje na koje se daje  zakup: sezonski, do 1. listopada 2017.godine
      - početna cijena zakupa: 12.000,00 kn
 
 
II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za sezonsko razdoblje do 1. listopada 2017. godine na sljedećim lokacijama : 
 
 
Naselje Njivice
R.br.
Lokacija
Površina u m²
Namjena
Površine
Početna cijena zakupnine (kn)
 
1.
 
Ribarska obala kbr.4, Njivice
(ispred trgovine “Niki” )
21,60
Terasa uz trgovinu
6.363,58
2.
Njivice, Ribarska obala - park iznad objekta „Plava terasa“
        5,00
Ugostiteljska terasa,  ispred štanda za prodaju domaćih pekarskih proizvoda
1.104,80
 
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12 i 4/16),
- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
- koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.

UVJETI NATJEČAJA:
-Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju nenamirenih dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;
-Početna cijena zakupnine koja se odnosi na sezonsko razdoblje do 1. listopada 2017. godine plaća se u dva obroka, 50% iznosa prilikom potpisa ugovora, a 50% iznosa do 31. srpnja 2017.godine.
-Cijena godišnjeg zakupa plaćati će se na slijedeći način:
- za 2017. godinu 50% godišnjeg zakupa odmah po potpisu ugovora, a 50% do 31. kolovoza.
 
- Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.
- Na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja,voda i odvodnja) troškove opremanja lokacije snosi zakupnik.
- Troškove potrošnje električne energije i vode snosi zakupnik. Također nije uračunato uređenje zemljišta i priprema za postavu kioska.
- Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.
 
- Općina može otkazati  ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja. Zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i ponuđenu visinu zakupnine izraženu slovima i brojkama; 
 
2. Presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba;
 
3. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu; 
 
4. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
 
5. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine;
 
6. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.
 
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
 
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 
 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati“, najkasnije do 12. lipnja 2017. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 
Otvaranje ponuda održat će se 12. lipnja 2017. godine u 14,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. 
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-970.
 
 
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije