Aktiviraj pristupačnost

Poziv za 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj - 28. lipnja 2017.

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA OMIŠALJ
                OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/17-01/7
URBROJ: 2142-06-17-01-1
Omišalj, 23. lipnja 2017. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
28. lipnja 2017. godine (srijeda) u 19.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine, sa Izvješćem o Odluci Općinske načelnice o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
2. Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu
3. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine
4. Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za  III. i IV. tromjesečje 2017. godine
6. Prijedlog sklapanja ugovora o prijenosu prava vlasništva u korist HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
7. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
8. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo
9. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
10. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
11. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
12. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti
13. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
14. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
 
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Materijal za točke 7. – 14. bit će dostavljen naknadno.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                     Anto Trogrlić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. -

 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije