Odluka o ukidanju statusa javnog dobra


Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09 i 143/12), članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 10278/2 k.o. Omišalj površine 137 m2, dio z.č. 10327/11 k.o. Omišalj površine 50 m2 i dio z.č. 10327/12 k.o. Omišalj površine 11 m2 ne predstavljaju u naravi javno dobro.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro te se temeljem ove Odluke, kao vlasnik na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke upisuje Općina Omišalj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/13-01/3
Ur. broj: 2142-06-13-01-8
Omišalj, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije