Aktiviraj pristupačnost

Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 22. rujna 2017. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Anto Trogrlić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Davor Albaneze, Heidy Babaić, Adriana Dojčinović, Nikola Dujmović, Alen Grego, Vjekoslav Jakominić, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec, Dea Musić, Zdravko Radović, Marijana Šunić i Anto Trogrlić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Ana Cetina i Snježana Baždarić te Viša stručna suradnica za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Tihomir Ilijić, direktor t.d. Pesja Nautika d.o.o.,
- Marijan Cindrić, Damir Musić i Nikica Čančarević, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća od 28. lipnja 2017. godine.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dunja Mihelec  postavila je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Zanima me ima li kakvih pomaka glede Dina Petrokemije i označavanja kao crne točke?“
Općinska načelnica odgovorila je da je prisustvovala sastanku održanom u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u prisustvu ministra Tomislava Ćorića, uz državne tajnike i njegove suradnike. Konkretna tema je bila uklanjanje opasnih tvari sa područja Dina Petrokemije, a temeljem dogovora sa prethodnim ministrom Slavenom Dobrovićem. Ministar Ćorić ju je izvijestio kako ova postava Ministarstva odustaje od postignutog dogovora sa ministrom Dobrovićem, da neće proglasiti Dinu crnom točkom i da se neće izvršiti sanacija Dina Petrokemije kako je bilo predviđeno. Međutim Ministarstvo će pristupiti nekim interventnim mjerama kao što je uklanjanje raslinja na postrojenju odnosno košnja. Taj dan je u Ministarstvu provedeno otvaranje ponuda za košnju tog postrojenja i čini joj se da je košnja započela, ali da još nije završena, što je i očekivano s obzirom na obim posla. Cilj te mjere je svesti na minimum rizik zapaljenja odnosno požara. Što se tiče uklanjanja opasnog otpada, Ministar Ćorić je izvijestio kako će Ministarstvo objaviti međunarodni natječaj putem kojeg će zbrinjavati kemikalije, međutim samo one koje se nalaze u tankovima, a ne i one koje se nalaze u sustavu, odnosno cjevovodu, a za koje se procjenjuje da ih ima jednako ili čak i više nego kemikalija u tankovima. Taj međunarodni natječaj, po procjeni Ministra trebao bi biti  gotov do ožujka 2018. Time bi se opasnost svela na nižu razinu, ali se ne bi provela predviđena sanacija.
 
Nikola Dujmović  postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Koji je status LNG terminala?“
Općinska načelnica odgovorila je da se pokušava ishoditi nova lokacijska dozvola koja uključuje i dodatnu fazu izgradnje LNG terminala, a koja nije predviđena do danas važećom lokacijskom dozvolom. Danas važeća lokacijska dozvola predviđa izgradnju kopnenog LNG terminala, za koji je prethodno bila usvojena i studija utjecaja na okoliš. Nova faza je faza plutajućeg LNG terminala, mora se izmijeniti lokacijska dozvola, a tome treba prethoditi usvajanje izmijenjene studije, za koju je danas održana prva sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš. Nakon ove sjednice Povjerenstva dane su primjedbe svih članova Povjerenstva, i izrađivač studije mora ih ili usvojiti i ugraditi u studiju ili ih odbiti s obrazloženjem. Bit će održan još 1 sastanak Povjerenstva u vezi sa studijom utjecaja na okoliš, a nakon kojeg će se održati javna rasprava  na koju će biti pozvana javnost. Ono što je danas poznato je da je Europska unija osigurala sredstva u iznosu od oko 30% ukupne vrijednosti projekta, a za preostalih 70% traže se sponzori koji će ući u navedeni projekt. Postoji mogućnost da će država morati dati garancije u slučaju ulaska takvih sponzora. A u slučaju propasti tog projekta taj trošak će snositi građani Republike Hrvatske.
 
Marijana Šunić  postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Zašto sufinanciramo projekte u kojima ne možemo sudjelovati u odabiru izvođača, materijala, nadzora? Konkretno to se odnosi na stolariju u školi, za koju čujem da je gora nego što je bila, propušta voda i slično.“
Općinska načelnica odgovorila je da izvođače možemo izabrati samo za poslove koje mi ugovaramo, a to ovdje nije slučaj. Kada se provodi postupak javne nabave, kao ovdje, onda smo prisiljeni izabrati konkretnog izvođača sviđao se on nama ili ne. Što se tiče sufinanciranja školske stolarije ova Općina se opredijelila za financiranje svega što ide u prilog odgoju i obrazovanju u našoj općini i za taj dio nećemo štedjeti. Ako govori o tome da je PGŽ osnivač škole i da bi trebala podnijeti veći ili kompletan teret, onda treba napomenuti da PGŽ iz svog proračuna sufinancira i financira održavanje i izgradnju svih škola na području Županije. S obzirom da mi nismo bili prioritet, jer neke JLS niti nemaju svoje škole, ako smo zainteresirani za realizaciju projekta na svom području to i sufinanciramo kako bi se odradio taj posao u korist stanovnika. Što se tiče toga da je ova stolarija gora nego prošla, ona se ne slaže s time jer tako govore stručni podaci, ali se slaže s time da nije još dovršena tj. gotova i da propušta. Općina još nije dala niti 1 kunu za te poslove jer oni još nisu dovršeni i Općina ovim projektom nije ništa izgubila, a jako puno će dobiti.
2. „Što se dešava sa Pesja Nautikom, usred sezone ostaje bez direktora, čovjek daje otkaz na košnji i sl  Ljudi su nezadovoljni uređenjem i održavanjem, a problema imamo i sa nalaženjem radne snage. Moj prijedlog je da se obavljanje tih poslova da vanjskim izvođačima.“
Općinska načelnica odgovorila je da što se tiče Pesja Nautike, direktor nije dao otkaz, već je sporazumno sklopljen ugovor o prijelazu na drugo radno mjesto, a na njegovo mjesto je imenovan drugi direktor. Pesja funkcionira vrlo dobro. Njeno je pravo ocijeniti da je uređenje mjesta katastrofalno, ali Općina Omišalj je primila najmanje prigovora u zadnja 3 mjeseca na uređenje iz djelokruga Pesje. A što se tiče vanjskih dobavljača, po iskustvu iz prijašnjih godina poslovi su iznosili milijun i šesto tisuća kuna, a sada su svedeni na milijun kuna uz zapošljavanje lokalnog stanovništva.
 
Krešimir Kraljić  postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Preko puta bivše policijske postaje odvijaju se nekakvi radovi, čini se kao improvizirana industrijska zona, kakav je stav Općine prema tim radovima? Dok u poslovnoj zoni imamo parcele koje su neiskorištene.“
Općinska načelnica odgovorila je da se tamo odvijaju radovi na česticama u vlasništvu privatnih odnosno fizičkih osoba, a sve je usklađeno sa Prostornim planom Općine Omišalj. Koliko joj je poznato riječ je o uređenju građevinske čestice. Postavljen je kontejner, ograda je podignuta u skladu sa Pravilnikom i zasad nema nekih elemenata za postupanje.
Što se tiče neiskorištenih parcela u poslovnoj zoni, dio je u vlasništvu Općine Omišalj, a ostale su u privatnom vlasništvu i ne možemo utjecati na to kako će se koristiti.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
  1. Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
  3. Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
  4. Prijedlog zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Omišalj
  5. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
  6. Prijedlog sporazuma o naknadi za oduzeto zemljište
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
 
Članovima Vijeća Izvješće je usmeno iznijela predsjednica Mandatnog odbora Dunja Mihelec.
Prema izvješću, ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća sukladno zakonu, podnio je Nikola Dapčić iz Njivica, Draga 20, izabran sa kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice.
Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Omišalj i Zakonu o lokalnim izborima njega će zamijeniti neizabrana kandidatkinja sa liste Hrvatske demokratske zajednice Dea Musić iz Omišlja, Pušća 32, koja je pred predsjednikom Vijeća dala i potpisala svečanu prisegu.      
 
Točka 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća Polugodišnji izvještaj dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Dunja Mihelec je u ime Odbora za proračun i financije napomenula da je Odbor u okviru svojih ovlasti, prema zakonskoj regulativi utvrdio da je ostvarenje Proračuna realno i uravnoteženo, da je Izvještaj izrađen u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, te je jednoglasno dao suglasnost na Izvještaj.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu.
  
Točka 3.
Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj
za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
 
Članovima Vijeća Izvještaj o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godinedostavljen je uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine.
 
 
Točka 4.
Prijedlog zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog zaključka s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeći zaključak:
1. Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko – goranske županije da se za mrtvozornike za područje Općine Omišalj imenuju:          
1. Miro Bušljeta, dr.med.
2. Mladen Španjol, dr.med.
3. Karmen Barbiš, dr.med.
2. Ovim zaključkom stavlja se izvan snage zaključak Općinskog vijeća Općine Omišalj od 15. ožujka 2012. godine, KLASA: 541-01/12-01/2, URBROJ: 2142-06-12-01-2.
3. Ovaj zaključak prosljeđuje se Županijskoj skupštini Primorsko – goranske županije.
 
 
Točka 5.
Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dostavljen je uz poziv za sjednicu i na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
U raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić, Davor Albaneze, Valentina Marohnić, Dunja Mihelec i Dea Musić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo sljedeći zaključak:
1. Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da se za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci imenuje:
- Ivan Rubinić, Gromačine 38, Omišalj
2. Podaci o predloženoj osobi i njegova izjava o prihvaćanju kandidature za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci čine sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak proslijedit će se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.
 
 
Točka 6.
Prijedlog sporazuma o naknadi za oduzeto zemljište
 
Članovima Vijeća Prijedlog sporazuma dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Prijedlog sporazuma o naknadi za oduzeto zemljište.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 18:35 sati.
 
 
KLASA: 021-05/17-01/8
URBROJ: 2142-06-17-01-2
 
 
           Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                       Općinskog vijeća Općine Omišalj

        Valentina Marohnić, v.r.                                                         Anto Trogrlić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije