Aktiviraj

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Općine Omišalj za životno djelo i godišnjih nagrada u 2018. godini

 
                       
       REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA OMIŠALJ
           OPĆINSKO VIJEĆE
     ODBOR ZA MEĐUNARODNU
   I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU 
         I JAVNA PRIZNANJA
 
Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 4/14), Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja objavljuje 
 
 
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
nagrada Općine Omišalj za životno djelo i godišnjih nagrada
u 2018. godini
 
 
I.
 
Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrada Općine Omišalj za životno djelo i godišnjih nagrada imaju građani općine Omišalj, pravne osobe i Općinska načelnica Općine Omišalj.
 
II.
 
Uvjeti za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Općine Omišalj su:
 
Za nagradu Općine Omišalj za životno djelo
Nagrada Općine Omišalj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Omišalj.
 
Za godišnje nagrade Općine Omišalj
Godišnja nagrada Općine Omišalj je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuće i doprinos koji su od osobitog značaja za Općinu Omišalj iz područja znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih djelatnosti ostvareno tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada
 
III.
 
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.
Pisani prijedlog za dodjelu nagrade Općine Omišalj obvezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv nagrade i područje za koje se podnosi prijedlog, te iscrpno obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade Općine Omišalj.
Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.
Na traženje Odbora podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.
Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.
 
IV.
 
Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti kratki tekst koji se upisuje u povelji iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izniman značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.
 
V.
 
Prijedlozi za dodjelu nagrada Općine Omišalj s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 2. ožujka 2018. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13 ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Za dodjelu nagrada Općine Omišalj".
 
 
Predsjednik
Davor Albaneze, v.r.
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije