Aktiviraj

Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku 2018./2019. godinu

                          
         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA OMIŠALJ
               UPRAVNI ODJEL
 
 
KLASA:604-02/17-01/3
URBROJ:2142-06-18-01-41
Omišalj, 23. ožujka 2018. godine
 
Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 39/13 i 28/15) i Odluke Općinske načelnice od 15. rujna 2017. godine, Upravni odjel Općine Omišalj objavljuje
 
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih
studija za akademsku 2018./2019. godinu
 
 
I.
Za akademsku godinu 2018./2019. Općina Omišalj raspisuje natječaj za 2 (dvije) stipendije za poslijediplomske studije. Mjesečni iznos stipendije je 1.000,00 kn, a isplaćivat će se u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine.
 
II.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. da su državljani Republike Hrvatske,
2. da imaju prebivalište na području Općine Omišalj najmanje 3 godine,
3. da su upisali poslijediplomski studij.
Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja. 
 
III.
Kriteriji za utvrđivanje Liste kandidata za dodjelu stipendija za poslijediplomske studije su:
1. Za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija: 
      - veći prosjek ocjena na prethodno završenom studiju,
2. Za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:
A. redovni upis u višu godinu studija - 1 bod,
B. - položeno minimalno 50% upisanih predmeta - 1 bod, ili
    - završen znanstveni/specijalistički magisterij - 1 bod, ili,
C. Prosjek ocjena:
- iz prethodne godine doktorskog studija, ili
- iz posljednje godine završenog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija.
Ukoliko dvoje kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat s većim prosjekom ocjena.
 
IV.
Uz prijavu za dodjelu stipednije za poslijediplomske studije kandidati su obvezni priložiti:
1. presliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice kao dokaz državljanstva,
2. uvjerenje o prebivalištu ne starije ne starije od 30 dana,
3. potvrdu o upisanom poslijediplomskom studiju,
4. studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija: prijepis ocjena s prosjekom ocjena prethodno završenog studija,
5. studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:
A. potvrdu fakulteta o redovnom upisu u višu godinu studija,
B. potvrdu fakulteta: 
- o upisanim i položenim predmetima, ili
- o završenom znanstvenom/specijalističkom magisteriju,
C. prijepis ocjena s prosjekom ocjena:
- iz prethodne godine doktorskog studija, ili
- iz posljednje godine završenog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija.
6. potvrdu (uplatnicu) o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2018./2019.,
7. izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili sličan  oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
 
V.
Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije na odgovarajućem obrascu  (preuzima se na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr) sa svim potrebnim dokumentima studenti poslijediplomskih studija podnose do 20. travnja 2018. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Za sve informacije obratiti se Upravnom odjelu na telefon 661-983.
 
VI.
Nepotpune prijave i prijave koje stignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.
 
 
OPĆINA OMIŠALJ
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije