Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. ('Narodne novine' broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) propisano je da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, te javne rasvjete.

Zakonom je također propisano da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina – stanovi, poslovni prostori, garaže…) dužni, u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi. Prema članku 40. Zakona svaka fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade kazniti će se novčanom kaznom u visini godišnje obveze komunalne naknade.

Analizom evidencija s kojima raspolaže Općina Omišalj uočena je pojava ne prijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnine. Naime, prijavom promjene podataka o vlasništvu nekretnine koja se obavi kod distributera električne energije (HEP), odnosno isporučitelja vodne usluge (Ponikve d.o.o.) nije ispunjena zakonska obveza prijave podataka nastanka obveze plaćanja komunalne naknade.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac s pripadajućim prilozima dostavite na adresu:

Općina Omišalj
Prikešte 13
51513 Omišalj

Obrazac prijave obveze plaćanja komunalne naknade možete preuzeti na službenim stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr
Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 051/ 661-970.

Obrasci i Odluka o komunalnoj naknadi za preuzimanje:

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije