ODLUKA o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa Bjelogavi sup

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 10. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/ 02-ispr.), članka 8. stavka 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjelogavi sup«

I.

Općina Omišalj donosi Odluku o udruživanju i prihvaća Sporazum o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«, u skladu s LEADER konceptom EU.

II.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Tomo Sparožić, da u ime Općine Omišalj potpiše Sporazum o osnivanju Udruge »Bjeloglavi sup«.

III.

Tomo Sparožić imenuje se za predstavnika Općine Omišalj u Skupštini Udruge iz točke I. i II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/10
Ur. broj: 2142-06-12-01-8
Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije