ODLUKA o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/ 04) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Marko Verbić, za predsjednika,

2. Nikica Žuvić, za člana,

3. Nikola Dapčić, za člana,

4. Maja Mahulja, za članicu,

5. Nataša Domišljanović, za članicu.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/10
Ur. broj: 2142-06-12-01-8
Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije