Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

                       
       REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA OMIŠALJ
         OPĆINSKA NAČELNICA 
 
KLASA:363-02/18-01/47
UR.BROJ:2142-06-18-01-2
Omišalj, 27. srpnja 2018.g.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16 i 11/18), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 26. srpnja 2018. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
 
     JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
I. Kiosci i pokretne naprave
 
1. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija - park iznad objekta “ Plava terasa”) površine 12,00 m² 
- namjena: prodaja pekarskih proizvoda 
- razdoblje  na koje se daje u zakup: od dana zaključenja ugovora do 31. prosinca 2019. godine 
- početna cijena zakupa: 42.000,00 kn godišnje uvećano za PDV 
 
2. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija - betonirani put iza objekta kbr. 31), do 4 m² za postavu pokretne naprave  za prodaju slika
- stalak za prodaju slika 
- razdoblje na koje se daje  zakup: od dana zaključenja ugovora do 1. listopada 2018.godine
 - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn
 
3. Lokacija za davanje u zakup javne površine u Njivicama (mikrolokacija – ispred  kbr. 2 u ulici Ribarska obala ), do 0,7 m² za postavu pokretne naprave 
- „sandwich“ reklamni pano površine do 0,7 m2 po stranici
- razdoblje na koje se daje  zakup: od dana zaključenja ugovora do 1. listopada 2018.godine
- početna cijena zakupa iznosi 50,00 kn/mjesečno
    
II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za godišnje razdoblje - 2018. godina, na slijedećim lokacijama: 
 
Naselje Njivice
 

Red.

broj

Lokacija

Površina u m²

Namjena

površine

Početna cijena zakupnine (kn)

1.

Ulica Nikole Jurjevića, ispred kbr. 1.

 

3,50

Ugostiteljska terasa

647,00

 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,
- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
- koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
 
UVJETI NATJEČAJA:
 
- Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova,
- Cijena sezonskog i godišnjeg zakupa plaća se u jednom obroku prilikom potpisa ugovora,  
- Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.
 
Zakupnik snosi sljedeće troškove:
- troškove potrošnje električne energije i vode
 
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama. 
 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu. 
 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj.
 
4. Potpisanu izjavu o obavljanju djelatnosti u protekloj godini s potrebnim dokazima navedenim u izjavi (obrazac izjave dostupan na mrežnim stranicama Općine Omišalj, a dostavljaju samo ponuditelji za lokacije pod II ukoliko su u protekloj godini radili dulje od devet mjeseci).
 
5. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.
 
6. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.
 
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
 
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 
 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”, najkasnije do 3. kolovoza 2018. godine do 10,00  sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 
Otvaranje ponuda održat će se 3. kolovoza 2018.g. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. 
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-970, 051/661-977.
 
 

       OPĆINA OMIŠALJ 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije