Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj za 2013. godinu

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o subvenciji dijela naknade za razvoj za 2013. godinu

I.

Općina Omišalj subvencionirat će u 2013. godini dio naknade za razvoj utvrđene Odlukom o naknadi za razvoj, uvedene radi sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2- Projekt Jadran - Podprojekt Omišalj- Sustav odvodnje otpadnih voda u iznosu od 2,00 kn/m3 isporučene vode.

II.

U Proračunu Općine Omišalj za 2013. godinu osigurat će se sredstva za subvencioniranje naknade iz točke I. ove Odluke.

III.

Sredstva subvencije iz točke II. Ove Odluke, po obavijesti o fakturiranoj potrošnji vode uplaćivat će se tjedno komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Krk.

IV.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/10
Ur. broj: 2142-06-12-01-4
Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije