Aktiviraj pristupačnost

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA OMIŠALJ
             OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 021-05/18-01/7
URBROJ: 2142-06-18-01-1
Omišalj, 21. rujna 2018.
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13 i 8/18)
 
S A Z I V A M
 
9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
27. rujna 2018. (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
            Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D N E V N I      R E D
 
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu
2. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine
3. a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu
4. Prijedlog drugih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2018. godinu
6. a) Prijedlog odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
b) Prijedlog odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja
7. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama
 
Napomena:
Članovima Vijeća materijali za točke 1. i 2. dostavljeni su 14.9.2018.
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                        Anto Trogrlić, v.r.
                                                     
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije