Aktiviraj pristupačnost

Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 19. travnja 2018. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 16.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Anto Trogrlić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Davor Albaneze, Heidy Babaić, Dina Blažević, Adriana Dojčinović, Nikola Dujmović, Alen Grego, Vjekoslav Jakominić, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec i Marijana Šunić.
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Snježana Baždarić i Ana Cetina, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te Viša stručna suradnica za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Tihomir Ilijić, direktor t.d. Pesja Nautika d.o.o.,
- Marijan Cindrić, Stela Kraljić i Damir Musić, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća od 21. ožujka 2018. godine.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dina Blažević postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Postoji nezadovoljstvo nekolicine ugostitelja iz Njivica koji su tijekom uskršnjih praznika otvorili svoje objekte i postavili terase. Naime, komunalni redar je vršio nadzor i imam informaciju da su im napisane kazne, a javni natječaj za zakup javnih površina za postavu terasa još uvijek nije raspisan. Zašto se taj natječaj raspisuje samo za period od svibnja do listopada i zašto se ne bi raspisao za cijelu godinu pa da se izbjegnu ovakve situacije?“
Općinska načelnica odgovorila je da se natječaj raspisuje za razdoblje od svibnja do listopada jer je tako utvrđeno u Odluci o davanju u zakup javnih površina, a prije donošenja te Odluke ugostitelji su se tako izjasnili, jer nisu htjeli plaćati povećani iznos zakupnine u slučaju godišnjeg zakupa. Međutim, s obzirom da je danas stanje općinskog Proračuna bitno drukčije od stanja 2012. godine i unazad, jedna od točaka današnjeg dnevnog reda je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina, kojim će ugostiteljima biti omogućeno da rade tijekom cijele godine za iznos dosadašnje zakupnine, bez povećanja iste.  
2. „Na prošloj sjednici Vijeća smo se dogovorili da će svi članovi Vijeća biti obavješteni o održavanju sjednica odbora. Ovaj ponedjeljak dobili smo obavijest putem maila u 12:30 da će se Odbor za proračun i financije sastati istog dana u 14:30. Pe me zanima da li će nas se i ubuduće u tako kratkom roku obavještavati? Apelirala bih na predsjednike odbora da barem 24 sata prije obavijeste vijećnike.“
Općinska načelnica odgovorila je da ona ne saziva odbore Općinskog vijeća nego je to u nadležnosti predsjednika odbora. Čim dobijemo obavijest da će se održati sjednica mi to odmah prosljeđujemo. Anto Trogrlić je nadodao da se neke sjednice znaju sazivati dan, dva prije same sjednice odbora, ali se isto tako često desi da se zbog obaveza i usklađivanja rasporeda sjednica sazove praktički u zadnji trenutak. Ali da će se nastojati sjednice odbora dogovoriti čim ranije.
 
Marijana Šunić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Pitanje u vezi kapelice na groblju, u planu je njena rekonstrukcija i proširenje?“
Općinska načelnica odgovorila je da je u planu proširenje groblja, ali ne i rekonstrukcija kapelice.
2. „Da li je moguće u pisanom obliku dobiti specifikaciju financiranja „Glasnika“?“
Općinska načelnica odgovorila je potvrdno.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Što se tiče mjera za poticanje zapošljavanja, jesu li dale kakve rezultate? Mislim da su se mogli malo olakšati uvjeti. Jedan od uvjeta je bio da je radnik 6 mjeseci na Zavodu za zapošljavanje, a često sezona za sezonske radnike završava negdje u 11. mjesecu i počinje opet u 4., 5., znači teško je ispuniti tih 6 mjeseci. Možda da se taj rok malo skrati. Isto tako kod nas se poticaji daju samo za ugovore na neodređeno, a moglo bi i za određeno.“
Općinska načelnica odgovorila je da je ovo dobra sugestija i da će se svakako uzeti u obzir za iduću godinu. Pročelnica Maja Mahulja je nadodala da se rukovodilo iskustvima drugih općina i jedinica lokalne samouprave, ali da ne znači da se ne može postaviti i drugačije uvjete.
 
Nikola Dujmović postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Mogu li dobiti specifikaciju u pisanom obliku koliko se puta koji odbor sastao tijekom ovog mandata?“
Općinska načelnica odgovorila je potvrdno.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D N E V N I      R E  D
 
1. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine
2. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
3. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu
4. Prijedlog prvih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
5. Prijedlog odlukeo raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice
6. Prijedlog plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području općine Omišalj
7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
9. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina
10. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2018. godini
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj
za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine
 
Članovima Vijeća Izvješće Općinske načelnice za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godinedostavljeno je 30.3.2018.
U raspravi su sudjelovali: Dina Blažević, Mirela Ahmetović i Marijana Šunić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, s 9 glasova za i 2 suzdržana glasa usvojilo Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine.
 
 
Točka 2.
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
 
Članovima Vijeća materijal za točke 2.c) i d) dostavljen je 30.3.2018. Materijal za ostale točke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Dunja Mihelec, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, napomenula je da je Odbor detaljno proučio materijale i da u potpunosti daje podršku ovakvom izvješću.
 
Vijeće je bez rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanjuo Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu, Prijedlogu odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu i o svakom izvješću.
 
Vijeće je s 9 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo
 
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
b) Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu i usvojilo
c) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
e)Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017.godinu.
 
Točka 3.
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu
 
Prijedlozi akata s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
 
 Vijećnica Dunja Mihelec podnijela je sljedeći amandman u pisanom obliku:
 
„U Prijedlogu proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020 godinu, u dijelu:
 
Rashodovna strana
Razdjel: 002
Glava: 00214 
Program 1429 Održavanje komunalne infrastrukture
Aktivnost A160630 Intelektualne usluge; konto: 323; izvor: 432
iznos u visini od: „200.000“ kuna mijenja se u iznos od: „ 150.000“ kuna tj. smanjuje se za    50.000 kuna.
        
Razdjel: 001
Glava: 00114
Program 1415 Aktivnosti izvršnog tijela
Aktivnost A140202 Izvanredne aktivnosti- Protiv plutajućeg LNG-a; konto:323;       izvor:11
iznos u visini od: „98.691“ kuna mijenja se u iznos od: „ 348.691“ kuna tj. povećava se za     250.000 kuna.
 
Prihodovna strana
6 Prihodi poslovanja
652 Komunalni doprinosi i naknade; izvor 432
iznos se smanjuje za 50.000 kn
 
611 Porez i prirez na dohodak; izvor 11
iznos se povećava za 250.000 kn
Općinska načelnica je kao predlagatelj akta prihvatila navedeni amandman te je on postao sastavni dio Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu.
          
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su:Dunja Mihelec, Dina Blažević, Mirela Ahmetović, Marijana Šunić i Nikola Dujmović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
 
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu usvojen je s 8 glasova za i 3 suzdržana glasa.
 b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne  infrastrukture za
2018. godinu usvojen je s 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2018. godinu usvojen je s 8 glasova za i 3 suzdržana glasa.
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu usvojen je s 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području zdravstva i  socijalne skrbi za 2018. godinu usvojen je s 9 glasova za i 2 suzdržana glasa.
 
Predsjednik Vijeća Anto Trogrlić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
a) Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
b) Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
c) Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
d) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu i
e) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu.
 
Točka 4.
Prijedlog prvih izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog prvih izmjena Plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
Vijeće je, bez rasprave, s 9 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo Prve izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu.
 
 
Točka 5.
Prijedlog odlukeo raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice.
 
 
Točka 6.
Prijedlog plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području općine Omišalj
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dostavljen je uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali:Dina Blažević, Mirela Ahmetović, Heidy Babaić, Krešimir Kraljić i Marijana Šunić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, s 9 glasova za, 1 glasom protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području općine Omišalj.
 
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić, Vjekoslav Jakominić, Mirela Ahmetović, Krešimir Kraljić i Dina Blažević.  
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora.
 
Točka 8.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović te je predložila izmjenu dijela teksta u članku 2. Prijedloga odluke, označenog sa **, na način da isti glasi:
„** Zakupnici javne površine za postavu terase uz ugostiteljski objekt koji su u kalendarskoj godini koja prethodi godini za koju se sklapa ugovor o godišnjem zakupu s Općinom Omišalj poslovali dulje od 9 mjeseci, ostvaruju popust od 30% na iznos početne godišnje zakupnine. Popust se ostvaruje pri prijavi na natječaj uz dostavu dokaza nadležnog tijela kojim se potvrđuje da ugostitelj u objektu posluje duže od devet mjeseci u godini.“
Time je navedena izmjena postala sastavni dio Prijedloga odluke.
 
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Krešimir Kraljić, Maja Mahulja, Vjekoslav Jakominić, Marijana Šunić i Dina Blažević.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta.
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dina Blažević i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave jednoglasno donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina.
 
 
Točka 10.
Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2018. godini
 
Članovima Vijeća prijedlozi odluka s odgovarajućim obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dina Blažević, Krešimir Kraljić i Jelena Bigović.
          
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno, donijelo sljedeće odluke:
- Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Općine Omišalj u 2018. godini dodjeljuje se Jelisavi Beti Antolič rođenoj u Omišlju 1945. za doprinos u čuvanju i popularizaciji omišaljskoga govora i običaja te ugledu i razvitku općine Omišalj.
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj u 2018. godini dodjeljuje se Sari Kirinčić, rođenoj u Rijeci 18. siječnja 2007., za do sada ostvarene iznimne sportske rezultate.
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj u 2018. godini dodjeljuje se Šahovskom klubu „Kijac“ za uspješno petnaestogodišnje djelovanje te za postignuća i doprinos u sportu što su od osobitog značaja za općinu Omišalj.         
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 17:10 sati.
 
 
KLASA: 021-05/18-01/3
URBROJ: 2142-06-18-01-2
 
           Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                       Općinskog vijeća Općine Omišalj

        Valentina Marohnić, v.r.                                                       Anto Trogrlić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije