Aktiviraj pristupačnost

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 18. srpnja 2018. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Anto Trogrlić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Davor Albaneze, Heidy Babaić, Kristina Badurina Virag, Adriana Dojčinović, Alen Grego, Vjekoslav Jakominić, Dunja Mihelec, Dea Musić Stepić i Marijana Šunić.
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora naselja Omišalj,
- Zlatko Pavić, predsjednik Mjesnog odbora naselja Njivice,
- Alija Durić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj,
- Maja Mahulja, Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj i voditelji odsjeka Snježana Baždarić i Ana Cetina, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te Viša stručna suradnica za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Igor Meixner i Mišo Kucelj, predstavnici DLS d.o.o.,
- Tihomir Ilijić, direktor t.d. Pesja Nautika d.o.o.,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća od 19. travnja 2018. godine.
 
VIJEĆNIČKA PITANJA    
 
Dea Musić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam prijedlog u vezi parkirališta u ulici Pušća. Tamo gdje je zadnji red kuća koje gledaju prema Janafu, kod tvrtke Karizma, na tom dijelu se nalazi veliki prostor na kojem bi se moglo napraviti parkiralište. A ako to nije moguće, onda bi se parkiralište moglo napraviti na drugoj strani prema barakama.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se odgovor dostaviti u pisanom obliku, kad se utvrdi u čijem vlasništvu je navedeno zemljište.
2. „Imam pitanje u vezi prvog skretanja za Njivice. Ta ulica je dvosmjerna, ali kada se želi skrenut piše da se ne smije. Zanima me zbog čega se tamo ne smije skrenuti, a ulica je napravljena kao dvosmjerna?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor zamjenika Ranka Špigla, a koji je odgovorio da je razgovarao sa direktorom Hrvatskih cesta u Rijeci kojem je postavio isto pitanje, a koji je odgovorio da je tamo opasan izlaz i da će se ove godine krenuti u projektiranje tog dijela ceste i da bi se s radovima na tom križanju započelo iza sezone 2019. Ranko Špigl je napomenuo da će se i sam angažirati oko tog pitanja jer ni on nije zadovoljan tim prometnim rješenjem. Činjenica je da se sada tim putem ne može voziti dvosmjerno.
 
Marijana Šunić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Hoćemo li ikad biti spremni za sezonu, svaki put dođe sezona i iznenadi nas, od košnje do ostalog?“
Općinska načelnica je odgovorila da smo po njenoj procjeni uvijek spremni, ali se stvari mijenjaju iz dana u dan. Košnja npr. se planira u točno određenim razdobljima, ali kada je prisutno više kiše i slabije vrućine potrebno je češće kositi. Vrijeme ne možemo predvidjeti. Jednako tako ne možemo predvidjeti da će od 10 raspoloživih radnika 5 završiti na bolovanju i slično. A Pesja Nautika mora poslovati barem na nuli.
2. „Hoće li radovi na Društvenom domu u Omišlju trajati cijelu sezonu?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se radovi na Društvenom domu nastaviti, kuće u susjedstvu nemaju problem s radovima i do danas nije pristigla niti jedna pritužba, te je Općina dala zeleno svjetlo za radove tijekom ljetne sezone. Vremenske prilike su sada najpovoljnije, pa ih treba iskoristiti.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Glede sigurnosti u Dina Petrokemiji osobno sam svjedočila velikom broja rupa u ogradi kod Dine i iznošenja kabela iz Dine koji su očito bili vrlo stručno izrezani. To sam dojavila stražarima u Dini koji su rekli da to nije pod njihovom ingerencijom. Može li se od policije zatražiti da vrše češće obilaske?“
Općinska načelnica odgovorila je da se to može zatražiti od policije, ali da policija ima ovlasti postupati samo izvan granica Dina Petrokemije. Bez obzira, tražit ćemo češći obilazak.
2. „Vezano za Dina Petrokemiju, tvrtka Gasfin kupila je hipotekarni dug i preuzela potraživanja bivše Hypo banke prema Dina Petrokemiji, čime postaje ukupni vlasnik terena Dine. Što to znači za Općinu Omišalj?“
Općinska načelnica odgovorila je da se promjenom vlasništva zemljišta ništa ne mijenja, odluke Vlade RH u kontekstu LNG terminala su jednake. Ako država ponudi izvlaštenje svejedno je tko je vlasnik.
 
Kristina Badurina Virag postavila je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Imam pitanje vezano za azil. Stanje u azilu je kaotično, osoba koja ga vodi je bolesna, a volonteri pomalo odlaze. Može li taj azil nastaviti funkcionirati i nastaviti s radom?“
Općinska načelnica odgovorila je da azil u smislu njegova rada nije u nadležnosti Općine Omišalj. Mi plaćamo najam zemljišta na kojem se azil nalazi i izvršili smo legalizaciju tih objekata kako ne bi bili srušeni. Azilom upravlja udruga, a Općina dobiva različite informacije iz različitih izvora o stanju u azilu. Ono što bi bilo rješenje je da Općina ili netko drugi izgradi azil, međutim našim Proračunom i projekcijama za 2019. i 2020. to nije predviđeno. Predviđeni troškovi bi iznosili milijune kuna. Mi imamo projekte cestovne infrastrukture gdje je loša situacija i to ima primat u odnosu na azil, a ne postoji zakonska obveza Općine da ima azil na svom području. Što se tiče drugih JLS otoka Krka, 2 jedinice lokalne samouprave pomažu Udruzi Felix putem donacija za hranu i drugih potrepština. I na prethodnoj koordinaciji se razgovaralo o azilu, ali svaka JLS bježi od toga da bude na njenom području. Pročelnica je nadodala da je azil započeo kao zajednički projekt svih JLS otoka Krka, ali upravo zato što nije bio riješen kako je trebalo, bio je zatvoren i nakon toga je vođenje azila preuzela udruga.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D N E V N I      R E D
 
1. Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
2. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine
3. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Omišalj
4. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
5. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
 
Članovima Vijeća Izvješće je usmeno iznijela predsjednica Mandatnog odbora Dunja Mihelec.
Prema izvješću, ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća sukladno zakonu, podnio je Zdravko Radović iz Omišlja, Medermuniće 40a, izabran sa Kandidacijske liste grupe birača, Nositelj: Zdravko Radović.
Vijeće je primilo k znanju navedeno Izvješće.
 
Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Omišalj i Zakonu o lokalnim izborima njega je zamijenila prva sljedeća neizabrana kandidatkinja sa liste – Kristina Badurina Virag iz Njivica, Cvjetni trg 7/a, koja je pred predsjednikom Vijeća dala i potpisala svečanu prisegu.           
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom
za razdoblje od 2017. do 2022. godine
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem i Planom dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik izrađivača tvrtke DLS d.o.o. Mišo Kucelj.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić, Mirela Ahmetović, Maja Mahulja, Dunja Mihelec i Igor Meixner.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
 
 
Točka 3.
Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem i Procjenom rizika dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik izrađivača tvrtke DLS d.o.o. Mišo Kucelj.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Igor Meixner, Alen Grego i Davor Albaneze.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Omišalj.
 
Točka 4.
Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić, Mirela Ahmetović i Dunja Mihelec.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za, 1 glasom protiv i 2 suzdržana glasa donijelo Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Točka 5.
Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Davor Albaneze.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Šunić, Davor Albaneze i Valentina Marohnić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo sljedeći zaključak:
 
1. Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci imenuje:
1. Jasminku Albaneze, Gromačine 32, Njivice
2. Višnju Dorčić-Kereković, Prikešte 16, Omišalj.
Podaci o predloženim kandidatima i njihove izjave o prihvaćanju kandidature za suca porotnika Općinskog suda u Rijeci čine sastavni dio ovog zaključka.
 2. Ovaj zaključak proslijedit će se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 19:25 sati.
 
KLASA: 021-05/18-01/5
URBROJ: 2142-06-18-01-2
 
          Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                     Općinskog vijeća Općine Omišalj

        Valentina Marohnić, v.r.                                                       Anto Trogrlić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije