Obavijest o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice-naselje (dio NA1, LO3)

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18), Općina Omišalj, Upravni odjel kao Nositelj izrade daje
 
 
O B A V I J E S T 
O IZRADI DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 20
– NJIVICE- NASELJE (DIO NA1, LO3-1)
                                                                                            
 
Općinsko vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 – Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1) („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 39/18).
 
O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.
 
Detaljne informacije o tijeku izrade dijela urbanističkog plana uređenja UPU 20 – Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1) mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, Odsjeku za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje, Prikešte 13, 51513 Omišalj ili na telefon 051/661-977.
 
 
KLASA: 350-02/19-01/2
URBROJ: 2142-06-19-01-2
Omišalj, 4. siječnja 2019.
   
                                                                                                    Nositelj izrade: 
                                                                                          Upravni odjel Općine Omišalj

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije