II. Izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012.god. donijelo je

II. Izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE
OMIŠALJ za 2012. god. i projekcija za 2013. i 2014. god.

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2012.god. i projekcijama za 2013. i 2014.god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 52/11, 30/12) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Omišalj za 2012. god i projekcije za 2013. i 2014.god. sastoji se od:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2012. GOD. I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GOD.

OPĆI DIO

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

II . Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2012. god. i projekcija za 2013. i 2014. god.

Članak 3.

Rashodi i izdaci u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Omišalj u iznosu od 31,678.777,76 kn iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom djelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 4.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2012. god. i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/10
Ur.broj: 2142-06-12-01-3
Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije