Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 5. i članka 18a. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 42/12 i 29/14, dalje u tekstu: Odluka) te Odluke Općinske načelnice od 8. veljače 2019. godine, Općina Omišalj raspisuje 
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
 
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj na k.č. 4223, zk.ul.4762 k.o. Omišalj-Njivice, površine 1241 m² radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu. 
Razdoblje na koje se daje zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora
Početna cijena zakupa: 1,30 kn/m² godišnje.
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi Odluke,
- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
- koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
 
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti i koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova.
Cijena zakupa plaćat će se mjesečno temeljem ispostavljenog računa, do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.
Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela.
Zakupnik snosi troškove potrošnje električne energije i vode, kao i troškove opremanja lokacije na kojoj nije osigurana komunalna infrastruktura (struja, voda i odvodnja) te troškove uređenja zemljišta. 
Općina može otkazati  ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu, odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja, u kojem slučaju zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
 
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom natječaja i s ponuđenom cijenom po m², te ukupnom godišnjom cijenom izraženom brojkom i slovima. Ponuđena zakupnina mora biti najmanje u visini početne godišnje zakupnine utvrđene ovim natječajem.  
 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti; 
 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
 
4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup zemljišta;
 
5. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, radi povrata jamčevine.
 
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu zemljišta u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
Najpovoljniji ponuditelj snosi i troškove objave natječaja.
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup zemljišta – poljoprivredna obrada. – ne otvarati”, najkasnije do 26. veljače 2019. godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 
Otvaranje ponuda održat će se 26. veljače 2019. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku u roku od osam dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. 
 
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na telefon: 051/661-981.
 
Općina Omišalj
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije