Aktiviraj pristupačnost

Financijski izvještaj za 2018. članice Općinskog vijeća izabrane s liste grupe birača - Kristina Badurina Virag

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14, 96/16 i 70/17, dalje: Zakon o financiranju), obvezu dostave i objave godišnjeg financijskog izvještaja imaju političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača.
 

Prema odredbama članka 39. Zakona o financiranju, financijski godišnji izvještaji javni su dokumenti te su ih obveznici dužni objaviti na svojim web stranicama najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Iznimno, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, godišnje financijske izvještaje mogu objaviti i na web stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije