Odluka o izradi ciljnih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3-Pesja u Omišlju

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 Pesja u Omišlju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/08).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Pravni osnov za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju (u nastavku teksta :Izmjena i dopuna DPU Pesja) je sadržan u odredbi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12). Plan se izrađuje u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04). Ciljane izmjene i dopune DPU Pesja temelje se i na:

- članku 55. stavak 4. Zakona, kojim je utvrđeno da se dokumenti prostornog uređenja različite razine mogu izrađivati i donositi istodobno,

- članku 83. stavak 6. Zakona kojim je utvrđeno da se prethodna rasprava ne provodi u postupku ciljane izmjene i dopune plana ako je to određeno odlukom o izradi plana.

Članak 3.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna DPU Pesja je Općina Omišalj. Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja plana je Općinski načelnik.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 4.

Ciljanim izmjenama i dopunama DPU Pesja se pristupa radi:

- izmjene namjene dijela luke posebne namjene kako bi se izvršilo usklađenje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj i Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije. Dio luke posebne namjene zadržao bi status sportske luke a preostali dio bi se namjenio komercijalnom korištenju, te dobio status marine najniže kategorije.

- izmjene i dopune planskog rješenja rekonstrukcije postojeće ulice Riva odnosno usklađenja tekstualnog dijela plana sa grafičkim dijelom plana, te izrađenim idejnim projektom rekonstrukcije ove nerazvrstane ceste;

- izmjena namjene tj. proširenje namjene objekta vile »Gaj« na sve vrste objekata iz skupine hoteli u skladu sa željama investitora;

- usklađenje površine montažnog objekta uz plažu Pesja sa odredbom Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (mogućnost objekta površine do 25 m2).

Ciljana izrada Izmjene i dopune DPU Pesja izrađuje se s namjerom da se omogući brža realizacija zahvata u prostoru koji su od interesa za Općinu Omišalj.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Izmjene i dopune DPU Pesja je u granicama obuhvata postojećeg DPU Pesja i iznosi 5,7 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Omišalj je Prostorni plan uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/ 07) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za DPU Pesja. Za navedeno područje nije planirana izrada urbanističkog plana pa je Detaljni plan uređenja Pesja provedbeni dokument u obuhvatu ove zone.

Sukladno Detaljnom planu uređenja Pesja ishođena je potvrda glavnog projekta za novi ponton u luci Pesja, potvrda o izvedenom stanju za prije postavljene pontone, sa lokacijskom dozvolom za njihovo produženje. Koncesija na pomorskom dobru koju je za luku posebne namjene imala Pesja nautika d.o.o. je istekla, te se nova koncesija može izdati tek po usklađenju namjene luke sa stvarnim stanjem na terenu (kombinacija sportske luke i marine) što je i učinjeno u Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (izrada u tijeku), te u Prostornom planu uređenja PGŽ (izrada u tijeku).

Pored navedenog, izrađeno je idejno rješenje građevine za potrebe djelovanja sportskih klubova, kancelarija Lučke kapetanije i Pesje nautike. Od komunalne infrastrukture izgrađena je trafostanica Pesja, te je u tijeku izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog obalnog kolektora sa crpnom stanicom Pesja i zamjenom vodovodne mreže.

Obuhvatom je predviđena rekonstrukcija objekata turističko-ugostiteljske namjene (vila »Gaj« i bivši restoran Pesja), međutim vlasnik nije pokrenuo postupak ishođenja dozvola za iste.

Ulica Riva pape Ivana Pavla II. ima nedostatnu širinu pješačke površine-nogostupa sa obalne strane, a sam obalni zid je u lošem stanju (prijeti mu urušavanje) te je time ugrožen promet pješaka i vozila. Stoga je prema odredbama DPU Pesja izrađen idejni projekt rekonstrukcije ceste.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Cilj izrade Izmjena i dopuna DPU Pesja je omogućiti bržu realizaciju zahvata u prostoru koji su od interesa za Općinu Omišalj, te izvršiti usklađenje sa planovima višeg reda.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Izmjena i dopuna DPU Pesja izrađivati će se na kartama na kojima je rađen osnovni plan, a to je katastarsko-topografska podloga u mjerilu 1:1000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Ciljanih izmjena i dopuna DPU Pesja iz područja svog djelokruga rada, a čiji zahtjevi mogu biti od utjecaja na utvrđeni cilj izmjena i dopuna:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanija Rijeka - Ispostava Omišalj,

- ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK, Trg Josipa Bana Jelačića 5, 51500 Krk,

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Krk, Trg Josipa bana Jelačića 3, 51500 KRK,

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA,

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka,

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza ciljanih izmjena i dopuna DPU Pesja:

-dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna DPU Pesja (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna DPU Pesja za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od proteka roka za dostavu zahtjeva (smjernica),

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna DPU Pesja u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU Pesja - u roku od 30 dana od završetka javne rasprave,

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU Pesja - u roku od 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU Pesja - u roku od 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostava prethodnog mišljenja Zavoda za prostorno uređenje PGŽ na konačni prijedlog plana u roku od 30 dana,

-dostava suglasnosti na plan - 15 dana,

-donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama DPU Pesja - lipanj 2013. godine

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Ovom se Odlukom tijekom izrade ciljanih izmjena i dopuna DPU Pesja ne utvrđuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 12.

Izrada Izmjena i dopuna DPU Pesja financirati će se iz Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/9
Ur. broj: 2142-06-12-01-8
Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije