Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

                          

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA OMIŠALJ
          OPĆINSKA NAČELNICA 
 
KLASA: 363-02/19-01/35
URBROJ: 2142-06-19-01-2
Omišalj, 16. svibnja 2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16 i 11/18), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 15. svibnja 2019. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
 
      JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
I.  Kiosci i štandovi
 
1. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu pokretne naprave - zabavnog parka površine do 300 m² u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija - park iznad objekta “Plava terasa”) 
- namjena: zabavni park            
- razdoblje  na koje se daje u zakup: od dana zaključenja ugovora do 1. listopada 2019. godine 
- početna cijena zakupa: 30.000,00 kn 
 
2. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija - betonirani put iza objekta kbr. 31), do 4 m² za postavu pokretne naprave za prodaju slika/slikanje portreta
- stalak za prodaju slika/slikanje portreta 
- razdoblje na koje se daje zakup: od dana zaključenja ugovora do 1. listopada 2019. godine
- početna cijena zakupa: 12.000,00 kn
       
3. Lokacija za davanje u zakup javne površine s pokretnom napravom u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija – ispred objekta Ribarska obala kbr. 26-28)
- štand za prodaju autohtonih suvenira i proizvoda
- razdoblje na koje se daje zakup: od dana zaključenja ugovora do 1. listopada 2019. godine
- početna cijena zakupa: 14.400,00 kn 
       
4. Lokacija za davanje u zakup javne površine u Njivicama (mikrolokacija – ispred kbr. 2 u ulici Ribarska obala), do 0,7m2 za postavu pokretne naprave 
- „sandwich“ reklamni pano površine do 0,7 m2 po stranici
- razdoblje na koje se daje zakup: od dana zaključenja ugovora do 01. listopada 2019. godine
- početna cijena zakupa: 50,00 kn/mjesečno
 
 
II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za godišnje razdoblje - 2019. godina, na slijedećim lokacijama: 
 

Red.

broj

Lokacija

Površina u m²

Namjena

površine

Početna cijena zakupnine (kn)

1.

Ulica Nikole Jurjevića ispred kbr. 1.

3,50

Ugostiteljska terasa

647,50

2.

Placa kbr. 1 (ispred trgovine „Ivić)

1,60

Terasa uz trgovinu

352,00

3.

Ribarska obala 5 (ispred objekta „Maxi“)

7,00

Ugostiteljska terasa uz objekt udaljena 3,00 m od zelenog pojasa

1.540,00

4.

Ribarska obala 26 (ispred ugostiteljskog objekta „Da Vinci“)

23,10

Ugostiteljska terasa

5.082,00

 
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
  • ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,
  • je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
  • koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
 
  • Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;
  • Cijena sezonskog zakupa za razdoblje od dana zaključenja ugovora do 1. listopada 2019. godine plaća se u dva obroka, 50% iznosa prilikom potpisa ugovora, a 50% iznosa do 15. srpnja 2019.godine.
  • Cijena godišnjeg zakupa plaća se na sljedeći način: 50% godišnjeg zakupa odmah po potpisu ugovora, a 50% do 15. srpnja 2019.g.
  • Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.
  • Zakupnik snosi sljedeće troškove: (1) troškove opremanja lokacije na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja, voda i odvodnja), (2) troškove potrošnje električne energije i vode.
  • Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.
 
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu, odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama. 
 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu. 
 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj.
 
4. Potpisanu izjavu o obavljanju djelatnosti u protekloj godini s potrebnim dokazima navedenim u izjavi (obrazac izjave dostupan na mrežnim stranicama Općine Omišalj, a dostavljaju samo ponuditelji za lokacije pod II ukoliko su u protekloj godini radili dulje od devet mjeseci).
 
5. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.
 
6. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.
 
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
 
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 
 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”. Ponuda mora biti zaprimljena bez obzira na način dostave u Općini Omišalj  na adresi: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj najkasnije do 24. svibnja 2019. godine do 10,00  sati. 
 
Otvaranje ponuda održat će se 24. svibnja 2019. godine u 13,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. 
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-976.
 
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije