Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 150/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu
Općine Omišalj

1. Općina Omišalj prodat će građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Omišalj za gospodarsku (pretežno zanatsku) namjenu unutar Servisno-uslužne zone Pušća u Omišlju, oznake k.č.br.1737 k.o. Omišalj-Njivice, površine 5760 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1,670.000,00 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju zemljišta iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 27. listopada 2012.godine, utvrđuje se G.P.P. MIKIĆ d.o.o. iz Omišlja, Pušća 131.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Omišalj kao prodavateljice, ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta s G.P.P. MIKIĆ d.o.o. iz Omišlja, Pušća 131, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/12-01/22
Ur. broj: 2142-06-12-01-5
Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije