Aktiviraj pristupačnost

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d. u okviru izrađenog zajedničkog vanjskog plana za lokacije Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d. Poje 2, Omišalj

Obavještavamo zainteresiranu javnost da će se javna rasprava na Prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d. održati u ponedjeljak 08. srpnja 2019. s početkom u 11 sati u Vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13.

 
 
 
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te Odluke o izradi vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d. u okviru izrađenog zajedničkog vanjskog plana za lokacije Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d. Poje 2, Omišalj i DINA Petrokemija d.d. proizvodnja, terminali i servisi, Poje 1, Omišalj (KLASA:810-03/12-09/01, URBROJ:543-01-04-01-18-9) od 6. lipnja 2018. godine, a koje je donijela Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Župan Primorsko-goranske županije u obvezi je donijeti prethodno navedeni Vanjski plan.
 
Člankom 42. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) propisano je da je Županija dužna obavijestiti javnost o aktivnostima na izradi vanjskih planova i omogućiti joj uvid i sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja istih kao i organizirati javnu raspravu.
 
Ovim putem poziva se zainteresirana i stručna javnost da se uključi u davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d.
 
Rok za davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedloge vanjskih planova je od 24. svibnja 2019.  do 24. lipnja 2019. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se poslati na adresu: Primorsko-goranska županija, Ured županije, Adamićeva 10, 51000 Rijeka ili elektronskom poštom na e-mail: damir.malenica@pgz.hr.
 
 
   
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije