Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne
skrbi za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 56/08, 33/09 i 6/10) i temeljem zaključaka Općinskog načelnika donijetih slijedom prijedloga Odbora za socijalnu skrb.

Članak 3.

Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1. Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj

-»Romi u zajednici« 43.000,00 kn

- Turistička ambulanta 105.000,00 kn

- Specijalistički pregledi 20.000,00 kn

2. Pomoć domaćinstvima

- Pomoć obiteljima - poginuli branitelji 3.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja 7.500,00 kn

- Pomoć obiteljima - dječji vrtić 50.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - prijevoz 50.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - marende 80.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - kupnja namirnica 290.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - ogrjev 16.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - školovanje djece 30.000,00 kn

- Pomoć za novorođeno dijete 115.000,00 kn

- Ostale potpore i donacije 55.500,00 kn

3. Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama

- Klub liječenih ovisnika »Gromača« 2.000,00 kn

- Udruga slijepih PGŽ 2.000 kn

- Udruga invalida kvarnerskih otoka 1.000 kn

- Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 1.000 kn

- Udruga dijaliziranih i transplantiranih

bubrežnih bolesnika PGŽ-a 1.000 kn

- Udruga invalida rada Rijeke 1.000 kn

- Liga protiv raka PGŽ-a 1.000 kn

- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a 4.000 kn

- ostale udruge 2.000 kn

- HVIDRA Krk 13.000,00 kn

- Crveni križ 105.000,00 kn

- Caritas 2.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9
Ur. broj: 2142-06-12-01-4
Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije