Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu

Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu:plan) utvrđuje se gradnja građevina za javnu vodoopskrbu i građevina za javnu odvodnju za 2013. godinu. Plan sadrži procjenjenu vrijednost investicije i izvore financiranja.

Članak 2.

Plan se izrađuje u skladu višegodišnjim planovima i to Odlukom o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području - Projekt Jadran - Podprojekt Omišalj.

Procjena investicije i izvori financiranja višegodišnjih planova prikazani su u Financijskom planu razvojnih programa i ostalim dokumentima.

Članak 3.

U 2013. godini planirani su rashodi za sljedeće investicije:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***


Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9
Ur. broj: 2142-06-12-01-4
Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije