PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz.90.01, 90.02, 90.04, 90.052, 90.051 i 90.062) u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u cijelosti,

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina (poz 137.01) u iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj (poz 146) u iznosu od 70.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

4. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126) u iznosu od 300.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

5. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 600.000,00 kn i sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 300.000,00 kn,

6. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.3) u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

7. sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.8 i 130.9) u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 230.000,00 kn i sredstava prodaje grobnica u iznosu od 20.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 3.960.000,00 kn. U Program izgradnje komunalne infrastrukture utrošeno je 3.910.000,00 kn.

Preostala sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kn utrošiti će se za izradu projekata za odvodnju otpadnih voda.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9
Ur. broj: 2142-06-12-01-4
Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije