Aktiviraj pristupačnost

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama

Na temelju članka 2. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19) i zaključka Općinske načelnice od 17. prosinca 2019. godine, Općina Omišalj raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijava za dodjelu prostora
u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama
 
1. PODACI O PROSTORU
Raspisuje se Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (dalje u tekstu: Javni natječaj) prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim omotnicama, prema tabelarnom prikazu kako slijedi: 
 
RBR
ADRESA
POVRŠINA
NAMJENA
MJESEČNA NAKNADA (kn)
BEZ PDV-A
1
Gornja vraca 13, Omišalj
60,7
Njegovanje, promicanje i očuvanje zavičajnog identiteta
60,7
2
Put Dubca 8, Omišalj
40,04
Briga o osobama starije životne dobi
40,04
3
Put Mora 1 – suteren, Omišalj
72,95
Kulturno stvaralaštvo
72,95
4
Put Mora 1 – suteren, Omišalj
21,2
Organiziranje slobodnog vremena (druženja, kreativne i zabavne aktivnosti i sl)
21,2
5
Riva Pape Ivana Pavla II, 2a, Omišalj
59,72
           Sportsko-rekreativna
59,72
6
Kančinar bb, Omišalj
216,1
Sportske aktivnosti djece i mladih
216,1
7
Cvjetni trg 8, Njivice -DC Kijac
130,0
Unapređenje kvalitete života djece i obitelji
130,0
8
DC Omišalj – uredski prostor1, 1. kat
11,90
Tehnička kultura
11,90
9
DC Omišalj – uredski prostor 2, 1.kat
11,6
Očuvanje tradicijskih vrijednosti
11,6
10
DC Omišalj – uredski prostor 3, 1 kat
11,75
Očuvanje tradicijskih vrijednosti
11,75
11
DC Omišalj – uredski prostor 4, 1. kat
15,00
Aktivnosti od interesa za opće dobro
15,00
 
Naknada za korištenje prostora određena je u visini od 1,00 kn/m² mjesečno. Iznos naknade uvećava se za PDV.
 
 
2. VRIJEME NA KOJE SE PROSTOR DAJE NA KORIŠTENJE
 
Ugovor o korištenju prostora zaključuje se na određeno vrijeme od 5 (pet) godina. Istekom roka od 5 godina korisniku se može ponovno dodijeliti na korištenje na daljnji rok od pet godina, bez provođenja javnog natječaja za dodjelu, pod uvjetom da je korisnik dodijeljeni prostor koristio sukladno ugovoru i uredno izvršavao sve svoje ugovorne obveze te da i dalje ima potrebu za korištenjem istog prostora.
 
3. TKO MOŽE SUDJELOVATI U JAVNOM NATJEČAJU
 
Pravo podnošenja pisane prijave imaju udruge i druge organizacije civilnog društva (dalje u tekstu: udruge). Na javni se natječaj mogu javiti udruge, koje do sada nisu bili korisnici prostora kao i udruge koje već koriste prostor u vlasništvu Općine Omišalj. 
 
4. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ
 
Prostori u vlasništvu Općine Omišalj mogu se dodijeliti na korištenje udruzi koja udovoljava sljedećim kriterijima:
•upisana je u odgovarajući Registar (Registar udruga) sa sjedištem na području općine Omišalj;
•upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
•svojim se statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
•provodi programe i projekte od interesa za Općinu Omišalj  iz čl. 1. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19);
•ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu svojih aktivnosti;
•pravodobno i u cijelosti ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Omišalj  i drugih javnih izvora,
•uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i obveze plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Omišalj,
•ima podmirene sve režijske troškove i troškove komunalnih usluga, 
•protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje, ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15),
•vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
•ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladni način),
•aktivno djeluje najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj,
•aktivnosti udruge se moraju provoditi na području općine Omišalj.
 
5.    SADRŽAJ PRIJAVE
 
Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:
1.Izvadak iz matičnog registra (ispis internetske stranice);
2.Dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice);
3.Presliku važećeg statuta, sa svim izmjenama i dopunama;
4.Izjavu o objavi financijskih izvješća u Registar neprofitnih organizacija i presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);
5.Potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku ne starija od 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva;
6.Potvrdu da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka 48. Uredbe;
7.Izjavu o ispunjenim obvezama prema Općini Omišalj;
8.Ispunjeni obrazac Izjave o partnerstvu u slučaju namjere korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama;
9.Ispunjeni obrazac Izjave o prethodnom urednom korištenju istog prostora (ukoliko je primjenjivo);
10.Ispunjeni obrazac Izjave da korisnik nije prethodno koristio niti jedan prostor u vlasništvu Općine Omišalj (ukoliko je primjenjivo);
11.Druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.
 
 
6. NAČIN PRIJAVE
 
Prijava na javni natječaj za dodjelu prostora na korištenje mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu ili na upravljanju Općine Omišalj na korištenje.
Prijava se podnosi isključivo na obrascu, koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja.
 
Zahtjev za dodjelu jednog prostora, koji planira koristiti više udruga u partnerstvu, podnosi samo jedna od udruga, koja smatra da na natječaju može ostvariti navjeći broj bodova sukladno kriterijima. 
Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije mogu se preuzeti sa službene mrežne  stranice Općine Omišalj www.omisalj.hr te se popunjavaju na računalu.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene službenim pečatom udruge, te tražene priloge i dokaze.
 
7. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE
 
Pisane prijave na ovaj Javni natječaj s potrebnim prilozima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ NA KORIŠTENJE UDRUGAMA“, preporučeno poštom ili u pisarnici Općine Omišalj, na adresu:
 
Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj
Rok za podnošenje pisanih prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja.
Prijavitelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili se utvrde kao nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete iz toče 4. Javnog natječaja, neće biti uvrštene na Prijedlog liste prvenstva.
Općina Omišalj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu prijavu za prostore oglašene u ovom Javnom natječaju. 
Cjeloviti tekst Javnog natječaja s natječajnom dokumentacijom za prijavu objavljen je na službenim mrežnim stranicama Općine Omišalj www.omisalj.hr.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: natalija.dasek@omisalj.hr, najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, te u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na kontakt broj: 051/661-977.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Omišalj ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. 
 
8. KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE PRIJAVA
 
Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na Javni natječaj za određeni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro su:
 
 
KRITERIJI
BODOVI
1.
Godine aktivnog djelovanja
 
 
za svaku godinu aktivnog djelovanja - 0,5 boda
 
2.
Broj zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme
 
 
do 3 zaposlenika – 1 bod
 
 
više od 3 zaposlenika – 2 boda
 
 
za svaku zaposlenu osobu iz socijalno osjetljivih skupina kojoj prijeti trajna nezaposlenost i socijalna isključenost – dodatno – 1 bod
 
3.
Broj članova udruge
 
 
do 50 članova – 1 bod
 
 
do 100 članova – 3 boda
 
 
Više od 100 članova – 5 bodova
 
4.
Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni poslovni prostor
 
 
1 partnerska udruga – 5 bodova
 
 
više od 1 partnerska udruga – 10 bodova
 
5.
Sudjelovanje u programima u organizaciji Općine Omišalj ili Turističke zajednice Općine Omišalj u prethodne 3 godine prije raspisivanja javnog natječaja
 
 
po sudjelovanju – 0,5 boda
 
6.
Prethodno uredno korištenje istog prostora – 5 bodova
 
7.
Korisnik prethodno nije koristio prostor u vlasništvu Općine – 3 boda
 
 
 
 
 
Udruge mogu dobiti bodove po svakom od prethodno navedenih kriterija, a tako dobiveni bodovi se zbrajaju. Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora (dalje u tekstu: Prijedlog liste prvenstva).
 
9.PARTNERSTVO
 
Namjera korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama potvrđuje se izjavom, koja se prilaže uz prijavu na natječaj za dodjelu prostora na korištenje, potpisanom od svih partnertskih udruga. Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja.
 
Zahtjev za dodjelu jednog prostora, koji planira koristiti više udruga u partnerstvu, podnosi samo jedna od udruga, koja smatra da na natječaju može ostvariti navjeći broj bodova sukladno kriterijima iz točke 8. Javnog natječaja. Partnerstvo mora trajati istovjetno trajanju Ugovora o korištenju prostora.
 
10. OBJAVA REZULTATA I DONOŠENJE ODLUKE
 
Zadaće Povjerenstva su: otvaranje i ocjenjivanje zaprimljenih prijava, sastavljanje prijedloga liste prvenstva za dodjelu prostora te prijedloga konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog prostora, te predlaganje Općinskoj načelnici donošenja odluke o dodjeli prostora na korištenje.
Bodovanje prijave prema zadanim kriterijima obavlja Povjerenstvo na obrascu za bodovanje, koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama.
Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima se zbrajaju. Na temelju zbroja bodova za svakog podnositelja prijave formira se Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora.
Ukoliko dva ili više podnositelja prijave imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju broja zaposlenika na određeno i neodređeno vrijeme. Ukoliko i prema kriteriju iz prethodnog stavka ovog članka dva ili više podnositelja prijave imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju sudjelovanja u programima u organizaciji Općine Omišalj ili Turističke zajednice Općine Omišalj u prethodne tri godine. 
Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete, neće biti uvršteni na Prijedlog liste prvenstva.
Odluku o dodjeli na korištenje prostora udrugama donosi načelnica na prijedlog Povjerenstva.
Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini prostor ne pristupi sklapanju ugovora, Povjerenstvo predlaže načelnici sljedećeg prijavitelja s liste prvenstva za taj prostor.
Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja Prijedloga liste prvenstva, Povjerenstvo će na službenoj mrežnoj stranici Općine Omišalj javno objaviti Prijedlog liste prvenstva te broj ostvarenih bodova. Na Prijedlog liste prvenstva prijavitelji mogu uložiti prigovor Općinskoj načenici putem Upravnog odjela, zbog redoslijeda na Prijedlogu liste prvenstva ili zbog neuvrštavanja na istu, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Prijedloga liste prvenstva. Odluka načelnice o prigovoru je konačna.
 
11. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU PROSTORA
 
Na temelju Odluke načelnice o dodjeli prostora na korištenje, sklapa se Ugovor o korištenju prostora. 
Ugovor o korištenju potpisuje općinska načelnica ili osoba koju za to ovlasti načelnica. 
Ugovor se sklapa na razdoblje od pet godina. 
Nakon potpisivanja ugovora zakupnik se javlja u Upravni odjel Općine Omišalj  kako bi ispunio zapisnik o primopredaji prostora kojim će se utvrditi stanje prostora prilikom preuzimanja (opreme i inventara).
 
OPĆINA OMIŠALJ
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije