Aktiviraj

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16 i 11/18), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 27. prosinca 2019. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
1.1. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu štanda površine do 12,00 m² i zakup 5,00 m² terase ispred štanda u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija - park iznad objekta „Plava terasa“)
       - namjena: jednostavno ugostiteljstvo (prodaja domaćih pekarskih proizvoda)
       - razdoblje na koje se daje zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora
       - početna cijena zakupa zemljišta: 15.720,00 kn godišnje
1.2. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i zakup 29,00 m² terase uz kiosk u Omišlju (mikrolokacija – križanje ulice Stran i ulice Mali Kijec) 
       - namjena: trgovina mješovitom robom
       - razdoblje na koje se daje zakup: jedna godina od dana zaključenja ugovora
       - početna cijena zakupa: 17.656,00 kn godišnje 
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16 i 11/18),
- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
- koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju nenamirenih dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;
Cijena godišnjeg zakupa plaćati će se na slijedeći način:
- za 2020. godinu ukupan iznos godišnjeg zakupa u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, 
- za 2021. godinu ukupan iznos godišnjeg zakupa do 30. travnja po ispostavljenom računu.
Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.
 
Troškove potrošnje električne energije i vode snosi zakupnik. Također nije uračunato uređenje zemljišta i priprema za postavu privremene naprave.
Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.
Općina može otkazati ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja. Zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama; 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu; 
3. Presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba;
4. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
5. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine;
6. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, radi povrata jamčevine.
 
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”, najkasnije do 17. siječnja 2020. godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Otvaranje ponuda održat će se 17. siječnja 2020.g. u 11,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. 
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-14 h, na tel: 051/661-977.
 
                                                                                                                  OPĆINA OMIŠALJ
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije