PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 7/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je


PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2013. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.457.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-sredstava komunalne naknade u iznosu od 5.195.000,00 kn,

-sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 300.000,00 kn,

-sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 520.000,00 kn,

-sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 212.000,00 kn,

-donacije Turističke zajednice u iznosu od 180.000,00 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 50.000,00.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 7.626.100,00 kn.

Pored rashoda za Program održavanja komunalne infrastrukture, komunalna naknada u iznosu od 474.100,00 kn namjenski će se utrošiti za djelatnost vatrogasnih postrojbi.

Komunalna naknada u iznosu od 1.957.000,00 kn utrošit će se za povrat više uplaćene komunalne naknade u razdoblju od 2008.-2011., prema presudi Upravnog suda i Sporazumu o povratu više uplaćenog iznosa komunalne naknade.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9
Ur. broj: 2142-06-12-01-4
Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije