PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GOD.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenoga 2012. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GOD.

Članak 1.

Proračun Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:

OPĆI DIO

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Omišalj za 2013. god. i projekcijama za 2014. i 2015. god. prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su kako slijedi:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Posebni dio Proračuna za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. god.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna za 2013. god. i projekcije za 2014. i 2015. god. sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

II. POSEBNI DIO

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 4.

Ovaj Proračun za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. god. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. god.

Klasa: 021-05/12-01/9
Ur. broj: 2142-06-12-01-4
Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije