Odluka o komunalnom redu s izmjenama i dopunama Odluke

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. lipnja 2008 godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području općine Omišalj, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom Odlukom propisuje se:

- uređenje naselja,
- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina,
- korištenje javnih površina,
- skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom,
- uklanjanje snijega i leda,
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
- mjere za provođenje komunalnog reda,
- kazne za učinjene prekršaje.

Članak 3.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javne zelene površine: parkovi, travnjaci, skupine i pojedinačna stabla i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u građevinskom području naselja, i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine,

- javne prometne površine: ceste, nogostupi, pješačke staze, pješačke zone, trgovi, javna parkirališta, stajališta javnog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

- dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

- dječja igrališta,

- kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi,

- površine na kojima se pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

U slučaju spora, što se smatra javnom površinom, odluku donosi Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 4.

Predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari i jednostavne građevine koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji se po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ne smatraju građevinama.

Predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

1. privremeni objekti (kiosk, montažni objekt, pokretna naprava, ugostiteljska terasa, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture),

2. reklamni i oglasni predmeti (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele, oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić),

3. posude za skupljanje otpada,

4. objekti i predmeti na stajalištu javnog prijevoza,

5. oprema dječjeg igrališta,

6. spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti,

7. javne sanitarije.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

Za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka unutar zaštićenih spomeničkih cjelina, potrebno je ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, ograda, izloga, reklama i natpisa, održavanje javnih površina, javne rasvjete i komunalnih objekata.

Članak 6.

Imena ulica, trgova, parkova i stuba određuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Ime iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo označeno pločom.

Natpisna ploča mora biti postavljena sukladno propisu kojim se uređuje način označavanja imena naselja, ulica i trgova.

Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem, kojeg određuje nadležni organ.

Natpisne ploče i pločice nabavlja Upravni odjel.

Troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča snosi Općina Omišalj.

Troškove nabave pločica s kućnim brojevima snose vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih objekata. Pločicu s brojem zgrade postavlja i održava vlasnik, odnosno korisnik zgrade o svome trošku.

Vlasnik odnosno korisnik stambenog i poslovnog objekta dužan je pločicu s brojem zgrade održavati i čistiti.

Članak 7.

Vanjski dijelovi zgrade (krov, pročelje, balkon, terasa, lođa, vrata, prozori, prozorski otvori, žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema) moraju biti redovito održavani, uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.

Vlasnici i korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija dužni su se brinuti o vanjskom izgledu, čistoći, te građevinsko-tehničkoj ispravnosti vanjskih dijelova zgrada na način određen propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zabranjeno je po zgradama šarati, crtati ili ih na drugi način oštećivati.

Posude sa cvijećem izvan gabarita zgrade moraju biti postavljene i osigurane na način da se spriječi pad posude te izljevanje vode na prolaznike, prilikom zalijevanja cvijeća.

Zabranjeno je na vanjskim dijelovima pročelja zgrade okrenutim prema javnim prometnim površini postavljati klima uređaje, antene i slične predmete.

Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, koje su neposredno okrenute prema javnim prometnim površinama, vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrada, odnosno ulice.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Članak 8.

Ako zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova predstavlja opasnost koja može ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini, vlasnik ili korisnik dužan je odmah pristupiti sanaciji radi uklanjanja opasnosti.

Ako se utvrdi opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku 1. ovog članka, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti nadležnu građevinsku inspekciju koja donosi rješenje o obavljanju sanacije.

Ako razbijeni prozori, stakla i sl. na zgradi predstavljaju opasnost, komunalni redar donijet će rješenje o obvezi sanacije.

Članak 9.

Vlasnik odnosno korisnik stambene zgrade ili poslovnog prostora, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini, na način da ne ometa korištenje javne prometne površine.

Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovoga članka mora biti uređena.

Vlasnik odnosno korisnik dužan je uređivati i održavati neizgrađeno građevinsko zemljište u građevinskom području naselja.

Na nekretninama koje su vidljive s javne površine nije dozvoljeno uskladištenje niti odlaganje građevinskog i drugog glomaznog otpada te raznog materijala (drva za ogrjev, otpadnog drva, željeza, lima, kamp kućica, plovila, priključnih vozila, olupina i sličnih predmeta).

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javnu prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Komunalni redar naložit će vlasniku ili korisniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili grane koji bi svojim rušenjem odnosno padom mogao ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

Uz prometnicu dozvoljena je sadnja visokog zelenila (drveća) na najmanjoj udaljenosti 2 metra od slobodnog profila kolnika, odnosno niskog zelenila (niskog grmlja, živice i sl.) na najmanjoj udaljenosti 0,6 metara od slobodnog profila kolnika.

Slobodni profil kolnika je prometni profil kolnika uvećan za nogostup i bankine ili berme.

Zabranjena je sadnja visokog drveća u neposrednoj blizini zgrade.

Članak 10.

Ograda uz javnu površinu mora biti izgrađena na temlju akta kojim se dozvoljava gradnja odnosno na temelju suglasnosti Općinskog poglavarstva, sukladno uvjetima utvrđenim dokumentima prostornog uređenja.

Zabranjeno je postavljanje montažne, lako uklonjive ograde uz nerazvrstanu cestu ili drugu javnu površinu, bez suglasnosti Općinskog poglavarstva.

Članak 11.


Predmeti iz članka 4. stavka 2. ove Odluke moraju materijalom i obradom zadovoljavati kriterije tehničkih i tehnoloških standarda i biti estetski oblikovani te predstavljeni u skladu s izgledom okoline ili zgrade.

Predmeti iz stavka 1. ovoga članka moraju se održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajale predmete treba obnoviti, zamijeniti ili ukloniti.

Troškove održavanja, čišćenja, zamjene i uklanjanja ovih predmeta snosi njihov vlasnik odnosno korisnik.

Članak 12.

Izlozi u poslovnim prostorima na području općine Omišalj trebaju biti uredni i čisti, osvijetljeni i primjereno dekorirani.

Izlog u smislu stavka 1. ovoga članka čini zastakljeni otvor u zidovima zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe ili koji služe za ugostiteljstvo, banku, agenciju, uredski prostor, obrtničku radnju ili drugu djelatnost.

Članak 13.

Ako se ploča sa nazivom tvrtke ili obrta ističe na pročelju zgrade, tvrtka mora biti napisana čitljivo na ploči koja je tehnički i estetski oblikovana i uredna.

Članak 14.

Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

Članak 15.

Javne površine moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom tehnikom, na ekološki prihvatljiv način, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

Članak 16.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javne rasvjete, dužna je održavati objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i operativnom planu održavanja javne rasvjete.

Javna rasvjeta mora u pravilu svijetliti cijele noći.

Članak 17.

Korištenje uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka moguće je samo na temelju odobrenja Poglavarstva.

Članak 18.

Oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete kažnjivo je prema odredbama ove Odluke.

Članak 19.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina dužna je održavati u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, stajališta javnog prijevoza, spomenike i skulpture, orijentacijske planove grada i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju komunalnu opremu, sukladno programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i operativnom planu održavanja javnih površina.

Komunalnu opremu iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno uništavati, oštećivati te po njoj šarati ili je na drugi način prljati ili nagrđivati.

Članak 20.

Javni nužnici izgrađuju se na javnim površinama na kojima se okuplja ili zadržava veći broj građana.

Uz odobrenje Upravnog odjela, pravna ili fizička osoba može na javnoj površini postaviti kemijski WC.

Javni nužnici moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete i mora ih se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Javni nužnici moraju, u pravilu, biti otvoreni tijekom cijeloga dana.

Članak 21.

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina vlasnik je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 22.

Stajališta javnog prijevoza moraju, u pravilu, biti natkrivena i opremljena klupama.

Stajališta javnog prijevoza moraju se održavati urednima i ispravnima, a svako oštećenje tog prostora mora biti u najkraćem roku uklonjeno.

Na stajalištima se obavezno postavljaju košarice za smeće i ističe vozni red.

Članak 23.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih zelenih površina dužna je zelene površine održavati sukladno programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i operativnom planu održavanja javnih zelenih površina, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselja i služe svrsi za koju su namijenjene.

Članak 24.

U građevinskim područjima naselja Općine Omišalj nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare i perad.

Kopitarima se smatraju konji, magarci, mazge i mule.

Papkarima se smatraju goveda, ovce, koze i svinje.

Peradi se smatraju kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

Članak 25.

Držanje pasa i mačaka i drugih kućnih ljubimaca propisuje se posebnom odlukom.

Članak 26.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom članka 24. stavka 1. ove Odluke, mogu se držati životinje, ako su ispunjeni propisani sanitarno-higijenski uvjeti.

Komunalni redar može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka ili ako se time nanosi smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 27.

Održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina u smislu ove Odluke smatra se:

- čišćenje javnih površina,

- određivanje mjera za čuvanje javnih površina.

Članak 28.

Održavanje čistoće javnih površina osigurava Općina Omišalj.

Čišćenje javnih površina obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno čišćenja javnih površina sukladno programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i operativnom planu čišćenja javnih površina.

Članak 29.

Izvanredno čišćenje javnih prometnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javne prometne površine budu prekomjerno onečišćene te kada ih je iz drugih razloga potrebno izvanredno očistiti.

Članak 30.

Redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada osigurava pravna ili fizička osoba koja upravlja parkiralištem.

Članak 31.

Na javnim površinama postavljaju se košarice za otpad.

Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili ometaju promet.

Članak 32.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz javnu površinu dužna je svakodnevno čistiti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti.

Članak 33.

Na javnim površinama nije dozvoljeno:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi glomazni otpad bez odobrenja Upravnog odjela,

- izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Poglavarstva,

- postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te uređaje za razglas i pojačanje zvuka bez odobrenja Poglavarstva,

- postavljati predmete, naprave ili strojeve bez odobrenja Upravnog odjela,

- koristiti dječja igrališta i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) te obavljati druge obrtničke radove,

- prati osobe i motorna vozila ili ostale predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

- izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

- paliti otpad,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

Članak 34.

Postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala dozvoljeno je samo na površinama i predmetima predviđenim za tu svrhu.

Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog prijevoza, semaforima, automobilima parkiranim na javnim površinama, stupovima s prometnim znakovima, posudama za odlaganje otpada, ogradama i drugim sličnim mjestima.

Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj određenim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta.

Pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nedozvoljenim mjestima kaznit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 35.

Na javnoj površini nije dozvoljeno ostavljati motorna i druga vozila u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili neregistrirana), plovila te razne uređaje i njihove dijelove.

Članak 36.

Radi zaštite javnih zelenih površina, nije dozvoljeno:

- trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travnate busenove te kidati grane s ukrasnog drveća i grmlja,

- oštećivati drveće, grmlje i živicu,

- bacati smeće,

- dovoditi i puštati životinje,

- na bilo koji način zagađivati javnu zelenu površinu,

- voziti se biciklom, motorom, automobilom, te parkirati na javnoj zelenoj površini,

- ložiti vatru i potpaljivati stabla,

- prati vozila.

Članak 37.

Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te postavljanja naprave, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću zelenu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene zelene površine u prvobitno stanje.

Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje zelene površine obavlja Upravni odjel na teret osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 38.

Osoba koja namjerno ili iz nepažnje počini štetu na javnoj zelenoj površini obvezna je počinjenu štetu nadoknaditi.

Šteta se procjenjuje prema hortikulturnoj vrijednosti biljne vrste određene cjenikom, kojeg donosi Upravni odjel.

Članak 39.

Na javnoj zelenoj površini namijenjenoj široj upotrebi na vidnom mjestu mora biti istaknuta ploča koja sadrži odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite i ostalom.

Članak 40.

Nije dozvoljeno puštanje životinja na javne površine bez nadzora.

Posjednik životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje.

Članak 41.

Na javnu površinu dozvoljeno je dovoditi pse na povodcu i sa zaštitnom košarom (brnjicom).

Štenad i patuljaste pasmine pasa dozvoljeno je dovoditi na javnu površinu na povodcu bez zaštitne košare (brnjice).

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na javne površine koje odredi i znakovima zabrane označi Upravni odjel te travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 42.

Predmeti iz članka 4. stavka 2. ove Odluke smiju se postavljati na javnu površinu i drugu nekretninu u vlasništvu Općine Omišalj na temelju općeg akta kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Predmeti iz članka 4. stavka 2. ove Odluke smiju se postavljati na nekretninu u vlasništvu fizičke i pravne osobe na temelju općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata i na temelju akta kojim se dozvoljava gradnja.

Članak 43.

Na javnoj površini dozvoljeno je postavljati posude s ukrasnim biljem po odobrenju Upravnog odjela.

Vlasnik je obvezan posudu s ukrasnim biljem održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti, a u protivnom ju je obvezan ukloniti.

Članak 44.

Unutar javne zelene površine dozvoljeno je postavljanje električnih, telefonskih, vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih vodova, na temelju odobrenja Upravnog odjela, uz obvezu izvoditelja radova da uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine.

Ako izvoditelj radova ne uspostavi prijašnje stanje u određenom roku, to će učiniti Upravni odjel na teret izvoditelja radova.

Na javnoj zelenoj površini ne smiju se postavljati okna podzemnih instalacija, izuzev instalacija koje služe zelenoj površini, a temelji stupova zračnih vodova ne smiju biti vidljivi.

Članak 45.

Nije dozvoljeno iskrcavati, smještati i ukrcavati građevinski materijal, podizati skele i obavljati slične radove u građevinske svrhe na javnoj površini bez odobrenja Upravnog odjela.

Korisnik odobrenja dužan je u roku od 24 sata obavijestiti Upravni odjel o završetku radova.

Korisnik odobrenja obvezan je javnu površinu vratiti u prvobitno stanje. Ako korisnik to ne učini, dovođenje javne površine u prvobitno stanje obavit će Upravni odjel na teret korisnika.

Članak 46.

Za iskrcaj ogrjeva, te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi vlastito zemljište.

Privremeno se, za iskrcaj drva, može koristiti javna prometna površina, na način da se javna prometna površina ne oštećuje i da se ne ometa promet. Iskrcana drva moraju se složiti okomito na rub kolnika, tako da se ne ruše.

Drva se moraju ukloniti najkasnije u roku od tri dana, a javna površina mora se očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Članak 47.

Ukrcaj i iskrcaj robe prvenstveno se obavlja na površinama koje nisu javne.

U opravdanim slučajevima, ukrcaj i iskrcaj robe može se privremeno obaviti i na javnoj prometnoj površini, pod uvjetom da se javna prometna površina ne oštećuje.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, roba se mora složiti tako da ne ometa promet i mora se odmah ukloniti.

Članak 48.

Ako se na javnoj površini održava javna priredba ili skup, organizator priredbe ili skupa dužan je u roku od osam sati po završetku priredbe odnosno skupa očistiti javnu površinu i prilaz istoj.

Članak 49.

Način utvrđivanja lokacija i uvjeta za postavljanje promidžbenog materijala na javnim površinama u vrijeme izborne promidžbe utvrđuje i donosi Poglavarstvo, sukladno odredbama općeg akta kojim se uređuje davanje u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

Članak 50.

Lokacije za prodaju na otvorenim prostorima (tržnice, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe i sl.) kojima upravlja Općina Omišalj određuje Poglavarstvo.

Pravne i fizičke osobe mogu obavljati prodaju proizvoda na otvorenim prostorima u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i aktom Poglavarstva.

Na otvorenim prostorima iz stavka 1. ovog članka nije dozvoljena prodaja čije je obavljanje zabranjeno na temelju rješenja nadležnog inspektora.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 51.

Komunalni otpad (u daljnjem tekstu: otpad) je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

Članak 52.

Komunalno društvo »Ponikve« d.o.o. Krk (u daljnjem tekstu: skupljač otpada) donosi Program skupljanja i odvoza otpada - ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada.

Članak 53.

Pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) obvezna je koristiti uslugu odvoza otpada i postupati s otpadom na način određen ovom Odlukom i sukladno propisima o otpadu.

Korisnik usluge dužan je iz kućnog otpada izdvojiti otpad koji se može reciklirati (papir, staklo, plastika, metal i drugi korisni otpad) i odložiti ga u posude namijenjene toj vrsti otpada.

Glomazni kućni otpad prikuplja se u otvorenim posudama većeg volumena.

Članak 54.

Skupljač otpada dužan je osigurati dovoljan broj posuda za reciklažni i ostali kućni otpad.

Broj posuda za odlaganje otpada određuje skupljač otpada.

Skupljač otpada dužan je održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju.

Članak 55.

Mjesto za postavljanje posuda određuje Upravni odjel na prijedlog mjesnog odbora.

Mjesto na kojem se postavlja posuda mora se obilježiti, odnosno postaviti postolje.

Posude se moraju smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurane od pomicanja i da su dostupne specijalnom vozilu za odvoz otpada.

Korisnici usluga uz čije nekretnine zbog prostornih uvjeta nije moguće smjestiti posude, dužni su odlagati otpad u posude najbliže njihovoj nekretnini.

Vlasnici zgrada sa više od šest stanova dužni su u svojem dvorištu osigurati mjesto za postavljanje posuda za otpad.

Poglavarstvo može odobriti zahtjev vlasnika za izmještanje posuda za otpad. Troškove izmještanja snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 56.

U posude za otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari.

Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan posuda.

Članak 57.

Posude za otpad zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i pisati te premještati s određenog mjesta.

Članak 58.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način.

Članak 59.

Skupljač otpada dužan je redovito odvoziti otpad na način utvrđen Programom skupljanja i odvoza otpada.

Skupljač otpada dužan je upoznati korisnike s Programom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 60.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, privremeno se skladišti u građevine za skladištenje otpada i reciklažna dvorišta.

Otpad iz stavka 1. ovoga članka prodaje se na tržištu, a iznimno se može, uz suglasnost nadležnog tijela za zaštitu okoliša, odložiti na odlagalište otpada ako je to gospodarski opravdano i neškodljivo za okoliš.

Članak 61.

Otpad iz kojeg su izdvojeni korisni sastojci, skupljač otpada odlaže na uređeno odlagalište.

Odlaganje otpada na odlagalištu otpada obavlja se prema stručnom projektu i propisima o građevinama i opremi za odlaganje otpada.

Članak 62.

Skupljač otpada dužan je pri skupljanju, odvozu i deponiranju otpada poduzimati mjere zaštite javnih površina i higijenske i sanitarne mjere te pridržavati se propisa o otpadu i zaštiti okoliša.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 63.

Uklanjanje snijega i leda s javne površine obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina izuzev s javnih površina za koje je ovom Odlukom drugačije određeno.

Članak 64.

Snijeg se s javne površine počinje uklanjati kada napadne 5 cm, a ako pada duže vrijeme mora se uklanjati i više puta.

Led se s javne površine uklanja čim nastane.

Članak 65.

Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od leda i snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz kiosk ili pokretnu napravu dužan je brinuti se vlasnik odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od osam dana od otapanja snijega ili leda.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 66.

Predmeti koji su na javnoj i drugoj površini, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 67.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar.

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu ili posebne oznake na odjeći.

Poglavarstvo određuje oblik i sadržaj iskaznice i oznaka na odjeći.

Članak 68.

U provođenju ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Članak 69.

Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a posebno pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć od Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave Primorsko-goranske.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 70.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ako:

1. ne održava objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 16. stavak 1. Odluke),

2. ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, stajališta javnog prijevoza, spomenike i skulpture, orijentacijske planove grada i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju komunalnu opremu (članak 19. stavak 1. Odluke),

3. ne održava javne nužnike u odgovarajućim higijensko- tehničkim uvjetima i stanju funkcionalne sposobnosti (članak 20. stavak 3. Odluke),

4. ne održava redovito javne zelene površine sukladno operativnom planu održavanja javnih zelenih površina (članak 23.),

5. ne čisti javne prometne površine sukladno operativnom planu održavanja čistoće javnih prometnih površina (članak 28. stavak 2. Odluke),

6. ne održava posude za otpad u tehnički i sanitarno ispravnom stanju (članak 54. stavak 3. Odluke),

7. posude za otpad smjesti izvan odobrenih mjesta (članak 55. stavak 1. Odluke),

8. ne odvozi redovito otpad na način utvrđen Programom skupljanja i odvoza otpada - (članak 59. stavak 1. Odluke),

9. pri skupljanju i odvozu otpada ne poduzima mjere zaštite javnih površina (članak 62. Odluke),

10. snijeg i led ne ukloni s javne površine ili ga nepravovremeno ukloni (članak 64. stavak 1. i 2. Odluke),

11. u roku od osam dana ne ukloni materijal kojim je posipana zaleđena javna površina (članak 65. stavak 3. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostanu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 71.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. crta, šara ili na drugi način prlja i nagrđuje vanjske dijelove zgrade (članak 7. Odluke),

2. vanjske dijelove zgrade ne održava sukladno članku 7. stavku 1. Odluke,

3. ne održava i ne uređuje okućnicu stambene zgrade odnosno okoliš poslovnog prostora i građevinsko zemljište, te ogradu do javne površine tako da ne ometa korištenje te površine (članak 9. stavak 1. i 2. Odluke),

4. ne uređuje i ne održava neizgrađeno građevinsko zemljište u građevinskom području naselja čiji je vlasnik odnosno korisnik (članak 9. stavak 3. Odluke),

5. na nekretninama vidljivim s javne površine uskladištava i odlaže građevinski i drugi krupni otpad te razni materijal (drva, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično) (članak 9. stavak 4. Odluke),

6. ako sadi visoko drveće u neposrednoj blizini zgrade (članak 9. stavak 9.),

7. bez odobrenja koristi uređaje javne rasvjete za postavljanje predmeta čije je svrha isticanje reklamnih poruka (članak 17. Odluke),

8. ošteti rasvjetna tijela i uređaje javne rasvjete (članak 18. Odluke),

9. komunalnu opremu iz članka 19. stavka 1. ove Odluke uništi, ošteti ili je uprlja ili nagrdi (članak 19. stavak 2. Odluke),

10. u građevinskim područjima naselja općine Omišalj drži životinje (članak 24. stavak 1. Odluke),

11. u dopuštenim područjima općine Omišalj drži životinje ne ispunjavajući higijensko-sanitarne uvjete ili držanjem životinja nanosi smetnje okolnim stanarima i narušava izgled naselja (članak 26. stavak 2. Odluke),

12. ne osigura redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada (članak 30. Odluke),

13. svakodnevno ne čisti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem djelatnosti u njenom objektu uz javnu površinu (članak 32. Odluke),

14. se ne pridržava odredbi članka 33. Odluke,

15. postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na zabranjenim mjestima (članak 34. stavak 2. Odluke),

16. neovlašteno postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nekretninama u vlasništvu Općine određenim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (članak 34. stavak 3. Odluke),

17. na javnoj površini ostavi motorno i drugo vozilo u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili neregistrirano), plovila te razne uređaje i njihove dijelove (članak 35. Odluke),

18. se ne pridržava odredbi članka 36. Odluke,

19. predmete iz članka 4. stavka 2. ove Odluke ne postavi sukladno članku 43. Odluke,

20. bez odobrenja Upravnog odjela unutar javne zelene površine postavlja električne, telefonske, vodovodne, kanalizacijske i plinske vodove, odnosno ako ne uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine u određenom roku (članak 44. Odluke),

21. javnu površinu ne dovede u prvobitno stanje (članak 45. stavak 4. Odluke),

22. javnu površinu koristi za ukrcaj i iskrcaj robe suprotno odredbama članka 47. stavka 2. Odluke,

23. kao organizator priredbe ili skupa u roku od osam sati po završetku priredbe odnosno skupa ne očisti javnu površinu (članak 48. Odluke),

24. bez odobrenja Upravnog odjela na javnoj površini iskrcava, smješta i ukrcava građevinski materijal, podiže skele i obavlja slične radove u građevinske svrhe (članak 48. stavak 1. Odluke),

25. odbije uslugu odvoza komunalnog otpada (članak 53. stavak 1. Odluke),

26. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 53. stavaka 2. i 3. ove Odluke,

27. u posude za komunalni otpad odlaže opasni i tehnološki otpad, otpadni građevni materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari (članak 56. stavak 1. Odluke),

28. odlaže otpad izvan posuda (članak 56. stavak 2. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 72.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. predmete iz članka 4. stavka 1. i 2. ove Odluke ne održava urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 4. stavak 3. Odluke),

2. ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 6. stavak 4. Odluke),

3. posudu s cvijećem izvan gabarita zgrade ne osigura od pada i ne spriječi izlijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća (članak 7. stavak 4. Odluke),

4. na vanjskim dijelovima pročelja zgrade okrenutim prema javnim prometnim površinama postavlja klima uređaje, antene i slične predmete (članak 7. stavak 5. Odluke),

5. na prozorima, vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrada koji su okrenuti prema javnoj prometnoj površini vješa ili izlaže rublje, posteljinu, sagove i druge predmete koji nagrđuju vanjski izgled zgrade (članak 7. stavak 6. Odluke),

6. ne podrezuje zelenilo na okućnici i građevnom zemljištu koje svojim granama prelazi na javnu površinu tako da ometa prolaz pješaka i vozila, preglednost prometa i prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 9. stavak 4. Odluke),

7. ako postupi suprotno članku 10. Odluke,

8. izlog u poslovnom prostoru ne održava urednim i čistim te ga ne osvijetli i primjereno dekorira (članak 12 stavak 1. Odluke),

9. istakne na pročelju zgrade ploču s nazivom tvrtke ili obrta suprotno članku 13. Odluke,

10. zastave, prigodne natpise i ukrase postavljene na zgradu i druga za to namijenjena mjesta ne ukloni u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni (članak 14. Odluke),

11. na javnu površinu postavi posudu s ukrasnim biljem bez odobrenja Upravnog odjela (članak 43. stavak 1. Odluke),

12. ne održava i ne obnavlja posudu s ukrasnim biljem postavljenu uz odobrenje na javnu površinu (članak 43. stavak 2. Odluke),

13. ne obavijesti Upravni odjel o završetku radova u roku od 24 sata (članak 45. stavak 3. Odluke),

14. javnu površinu koristi za iskrcaj i smještaj drva i ogrjeva suprotno odredbama članka 46. stavak 2. Odluke,

15. oštećuje posude za otpad, po njima crta i piše ili ih premješta s obilježenog mjesta (članak 57. Odluke),

16. parkira vozilo na način da onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način (članak 58. Odluke),

17. ne čisti snijeg i led sukladno odredbama članka 65. Odluke,

18. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora (članak 69. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 73.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. pušta životinje na javnu površinu bez nadzora (članak 40. stavak 1. Odluke),

2. dovodi i pušta pse na javne površine koje odredi i znakovima zabrane označi Upravni odjel, te na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta (članak 41. stavak 4. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje (članak 40. stavak 2. Odluke),

2. na javnu površinu dovodi psa bez povodca ili bez zaštitne košare (brnjice) (članak 41. stavak 1. Odluke),

3. na javnu površinu dovodi štenad i patuljaste pasmine pasa bez povodca (članak 41. stavak 2. Odluke),

4. u parkovima i na drugim zelenim površinama psa vodi izvan pješačkih staza i sličnih površina namijenjenih kretanju pješaka (članak 41. stavak 3. Odluke).

Članak 74.

Komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

Članak 75.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/00).

Članak 76.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/05-01/3
Ur. broj: 2142-06-08-01-3
Omišalj, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije