Aktiviraj pristupačnost

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16 i 11/18), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) te Zaključka Općinske načelnice od 1.travnja 2020. godine, Općina Omišalj raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javnih površina u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
I.  Kiosci, štandovi i reklamni predmeti
 
1. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”) površine do 12,00 m² 
- namjena: podaja novina, cigareta, igre na sreću i sl.
- razdoblje  na koje se daje u zakup: 17. lipnja 2020 – 17. lipnja 2022. godine
- početna cijena zakupa: 36.000,00 kn godišnje uvećano za PDV
 
2. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu montažnog objekta površine do 12,00 m² u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “Plava terasa”) 
- namjena: uslužne djelatnosti (usluge njege i održavanja tijela - pedikura)
- razdoblje  na koje se daje u zakup: od 22. svibnja 2020 – 22. svibnja 2022. godine
- početna cijena zakupa: 15.000,00 kn godišnje 
 
3. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu montažnog objekta površine do 9,00 m² u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “Plava terasa”)
- namjena: uslužne djelatnosti (usluge njege i održavanja tijela-masaža)
- razdoblje na koje se daje u zakup: od 22. svibnja 2020 – 22. svibnja 2022. godine
- početna cijena zakupa: 15.000,00 kn godišnje
 
4. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu pokretne naprave - zabavnog parka površine do 300,00 m² u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “Plava terasa”)
- namjena: zabavni park
- razdoblje  na koje se daje u zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2020. godine 
- početna cijena zakupa: 30.000,00 kn (sezonski)
 
5. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska površine do 12,00 m²  i 30 komada ležaljki u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “Plava terasa”)
- namjena: iznajmljivanje plažnih rekvizita i 30 ležaljki
- razdoblje  na koje se daje u zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2020. godine
- početna cijena zakupa: 26.200,00 kn (sezonski)
 
6. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- betonirani put iza objekta kbr. 31), do 4,00 m² za postavu pokretne naprave za prodaju slika/slikanje portreta
- stalak za prodaju slika/slikanje portreta
- razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2020. godine
 - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn (sezonski)
 
7. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija – betonirani put iza objekta kbr.31), do 4,00 m² za postavu pokretne naprave za prodaju autohtonih suvenira/proizvoda
- štand za prodaju autohtonih suvenira i proizvoda
- razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2020. godine
- početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn (sezonski)
 
8. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa pokretnom napravom u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija–ispred objekta Ribarska obala kbr. 26-28)
 - štand za prodaju autohtonih suvenira i proizvoda
 - razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2020. godine
 - početna cijena zakupa iznosi 14.400,00 kn uvećano za PDV (sezonski)
 
9. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa pokretnom napravom u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- ispred objekta Ribarska obala kbr. 26-28) 
 - štand za prodaju lavande i proizvoda od lavande
 - razdoblje na koje se daje  zakup: od 1. svibnja do 1. listopada 2020. godine
  - početna cijena zakupa iznosi 14.400,00 kn uvećano za PDV (sezonski)
 
10. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama 
(mikrolokacija- ispred objekta Ribarska obala kbr.26-28), 1,00 m² za postavu pokretne naprave
 - reklamni pano 
 - razdoblje na koje se daje  zakup: od 01. svibnja  do 01. listopada 2020. godine
 - početna cijena zakupa iznosi 50,00 kn/mjesečno
 
11. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama 
(mikrolokacija- ispred objekta Ribarska obala kbr. 30 – agencija Aquavision), 1,00 m² za postavu pokretne naprave
 - reklamni pano 
 - razdoblje na koje se daje  zakup: od 01. svibnja  do 01. listopada 2020. godine
 - početna cijena zakupa iznosi 50,00 kn/mjesečno
 
12. Lokacija za davanje u zakup javne površine u Njivicama (mikrolokacija – ispred knr. 2 u ulici Ribarska obala), do 0,7m2 za postavu pokretne naprave 
- „sandwich“ reklamni pano površine do 0,7 m2 po stranici
 - razdoblje na koje se daje  zakup: od 01. svibnja  do 01. listopada 2020 .godine
 - početna cijena zakupa iznosi 50,00 kn/mjesečno
 
13. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska površine do 12,00 m² te ugostiteljske terase uz kiosk površine 37,20 m² na k.č. 651 k.o. Omišalj – Njivice, parkiralište u blizini hotela „Učka“ u Omišlju 
- namjena: ugostiteljstvo
- razdoblje na koje se daje u zakup: od 5. lipnja 2020 – 5. lipnja 2022. godine
- početna cijena zakupa: 17.790,00 kn godišnje
 
14. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom površine do 12,00 m² i 10,00 m² terase uz trgovinu/kiosk u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”)       
- namjena: voćarna
- razdoblje  na koje se daje u zakup: od 5. lipnja 2020 – 5. lipnja 2022. godine
- početna cijena zakupa: 20.950,00 kn godišnje uvećano za PDV
 
15. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska površine do 12,00 m² u ulici Šetalište Antuna Koste u Njivicama (ispod objekta Luke Turata 4, k.č. 10900 k.o. Omišalj-Njivice)
- namjena: jednostavno ugostiteljstvo
- razdoblje na koje se daje u zakup: jedna godina od dana sklapanja ugovora
- početna cijena zakupa: 25.000,00 kn godišnje
 
 16.  Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska površine do 15,00 m² 
u ulici Kralja Tomislava u Njivicama ( tzv. „privremena tržnica“)
- namjena: turistička agencija
- razdoblje na koje se daje u zakup: 15. lipnja 2020 – 15. rujna 2020.godine
- početna cijena zakupa: 2.500,00 kn
 
17. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska površine do 12,00 m² u ulici Placa u Njivicama
- namjena: prodaja novina, cigareta, igre na sreću i sl.
- razdoblje na koje se daje u zakup: 1. lipnja 2020 – 1. listopada 2020. godine.
- početna cijena zakupa: 16 667,00 kn
 
18.  Lokacija za postavu reklamnog panoa površine 6,00 m² uz Županijsku cestu 5083 na k.č. 1718 k.o. Omišalj-Njivice (mikrolokacija – uz zid prema društvenom domu u Omišlju)
- namjena: komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem na području općine Omišalj 
- razdoblje na koje se daje u zakup: četiri godine od dana sklapanja ugovora.
- početna cijena zakupa: 270,00 kuna mjesečno. 
 
II.  Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za godišnje razdoblje - 2020. godina, na slijedećim lokacijama : 
 
 
Red.
broj
Lokacija
Površina u m²
Namjena
površine
Početna cijena zakupnine (kn)
1.
Placa kbr. 1 (ispred trgovine „Ivić), Njivice
1,60
Terasa uz trgovinu
352,00
2.
Ribarska obala 5 (ispred objekta „Maxi“), Njivice
7,00
Ugostiteljska terasa uz objekt udaljena 3,00 m od zelenog pojasa
1.540,00
3.
Ribarska obala 26 (ispred ugostiteljskog objekta „Da vinci“), Njivice
23,10
Ugostiteljska terasa
5.082,00
4.
Ribarska obala 29 (ispred pizzerie „Dundo“), Njivice
71,60
Ugostiteljska terasa
15.752,00
5.
Ribarska obla 29 (ispred slastičarne „Dundo“), Njivice
24,00
Ugostiteljska terasa
 
5.280,00
6.
Ribarska obala (ispred hotela „Jadran“), Njivice
46,71
Ugostiteljska terasa
 
10.276,20
 
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
-ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,
-je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
-koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova.
Cijena sezonskog zakupa za razdoblje od 1. svibnja do 1. listopada 2020. godine plaća se u dva obroka, 50%  iznosa prilikom potpisa ugovora, a 50% iznosa do 15. srpnja 2020. godine.
Cijena godišnjeg zakupa plaća se na sljedeći način:
- za 2020. godinu 50% godišnjeg zakupa odmah po potpisu ugovora, a 50% do 15. srpnja 2020.godine;
- za svaku narednu godinu 50% godišnjeg zakupa do 30. travnja tekuće godine, a 50% do 15. srpnja tekuće godine.
 
Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.
Za lokacije pod točkom I. rbr.7., 8. i 9., ukoliko odabrani ponuditelj ostvaruje pravo na umanjenje cijene od 30% za prodaju autohtonih krčkih suvenira proizvedenih na otoku Krku, dužan je priložiti dokaz kojim potvrđuje izvornost (odgovarajući certifikat).
Za lokaciju pod točkom I. rbr. 15, odabrani ponuditelj dužan je ishodovati suglasnost Upravnog odjela na idejno rješenje izgleda privremenog objekta.
 
Zakupnik snosi sljedeće troškove:
- troškove opremanja lokacije na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja, voda i odvodnja),
- troškove potrošnje električne energije i vode,
- troškove uređenja javne površine i pripreme za postavu privremene naprave.
Obaveznu opremu uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu.
3.  Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj.
4.  Presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba. 
5. Potpisanu izjavu o obavljanju djelatnosti u protekloj godini s potrebnim dokazima navedenim u izjavi (obrazac izjave dostupan na mrežnim stranicama Općine Omišalj, a dostavljaju samo ponuditelji za lokacije pod točkom II. ukoliko su u protekloj godini radili dulje od devet mjeseci)
6. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.
7. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren,sve radi povrata jamčevine.
 
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”. Ponuda mora biti zaprimljena bez obzira na način dostave u Općini Omišalj  na adresi: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj najkasnije do 24. travnja 2020. godine do 12,00  sati. 
 
Otvaranje ponuda održat će se 24. travnja 2020. godine u 13,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj. Ukoliko za predviđeni termin otvaranja ponuda ne bude postojala mogućnost fizičkog sudjelovanja zainteresiranih ponuditelja radi novonastalih okolnosti vezanih uz epidemiju koronavirusa Covid – 19 , eventualnim produženjem mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o ograničavanju društvenih okupljanja, ponuditelji će moći iskazati interes za pristup javnom otvaranju ponuda korištenjem naprednih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu (video konferencije) najkasnije 2 (dva) dana prije roka javnog otvaranja kako bi se osigurali tehnički uvjeti, a putem maila na: natalija.dasek@omisalj.hr ili telefonskim putem na broj: 051 661 977.
 
Sve ostale  informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na gore navedene kontakte. 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.
 
KLASA: 363-01/20-01/16
URBROJ: 2142-06-20-01-2
Omišalj. 2. travnja 2020. godine                                                                                                                                                                                                              OPĆINA OMIŠALJ
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije