Aktiviraj pristupačnost

Projekt: TRANSFER - Integrirani modeli upravljanja arheološkim parkovima

Projekt: TRANSFER - Integrirani modeli upravljanja arheološkim parkovima

Program: Interreg V-B Jadransko-jonska suradnja (ADRION)

Vodeći partner: Sveučilište u Macerati (Italija)

Trajanje projekta: 1. veljače 2020. - 31. srpnja 2022. godine

 

Cilj projekta TRANSFER je razviti, prenijeti i distribuirati Zajednički upravljački model za arheološke parkove koji nadilazi tradicionalni pristup očuvanja, otvoriti se za valorizaciju kulturne baštine u mogućnosti održivog razvoja i rasta. Model zajedničkog upravljanja testirat će se kroz pilot akcije koje će se provoditi u šest arheoloških parkova koji sudjeluju u projektu, tj. Urbs Salvia (Italija), Antigonea (Albanija), Ptuj (Slovenija), Dodona (Grčka), Omišalj i Šibenik (Hrvatska).

 

Partneri: Sveučilište u  Macerati (Italija), Playmarche (Italija), Institut za arheologiju (Albanija), Horizont-Albanija, Grad Ptuj (Slovenija), Poslijediplomska škola ZRC SAZU (Slovenija), Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Srbija), Evropski omladinski centar (Srbija), Eforat za antikvitete Ioannina (Grčka), Općina Omišalj (Hrvatska), Institut za računalnu tehnologiju i izdavaštvo „Diophantus“ (Grčka), Javna ustanova – Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (Hrvatska).

 

Projekt TRANSFER sufinanciran je kroz Europski transnacionalni program ADRION koji promiče suradnju osam zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Cilj programa je podržati inovativno upravljanje između partnerskih zemalja, koristeći njihove prirodne, kulturne i ljudske resurse te istovremeno poboljšati ekonomsku, društvenu i teritorijalnu koheziju u Jadransko-jonskoj regiji.

 

Poveznica na mrežnu stranicu: www.adrioninterreg.eu

 


 

Project: TRANSFER – Integrated Management Models for Archaeological Parks

Programme: Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme (ADRION)

Lead Partner: University of Macerata (Italy)

Duration: 01 February 2020 – 31 July 2022

 

The goal of TRANSFER project is to develop, transfer and disseminate a Common Governance Model for the management of archaeological parks that goes beyond the traditional conservation approach, to open up for the valorization of cultural heritage into sustainable development opportunities and growth. The Common Governance Model will be tested through pilot actions that will be carried out in the six participating archaeological Parks, i.e. Urbs Salvia (Italy), Antigonea (Albania), Ptuj (Slovenia), Dodona (Greece), Omišalj and Šibenik (Croatia).

 

Partners: University of Macerata (Italy), Playmarche (Italy), Institute of Archeology (Albania), Horizont-Albania, City of Ptuj (Slovenia), Postgraduate School ZRC SAZU (Slovenia), Institute of Philosophy and Social Theory (Serbia), European Youth Center (Serbia), Ephorate of Antiquities of Ioannina (Greece), Municipality of Omišalj (Croatia), Computer Technology Institute and Pres “Diophantus” (Greece), Public Institution Development Agency of Šibenik-Knin County (Croatia).

The TRANSFER Project is co-financed by the European transnational programme ADRION which promotes cooperation between eight countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Italy, Montenegro, Serbia and Slovenia. The aim of the programme is to support innovative governance between partner countries, making use of their natural, cultural and human resources and, at the same time, enhancing economic, social and territorial cohesion in the Adriatic and Ionian Region.

 

Link to the website: www.adrioninterreg.eu

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije